Exkluzívne produkty pre našich členov v poistení bytových domov a poistení zodpovednosti predsedov spoločenstiev za škodu

POISTENIE MAJETKU

Každý zodpovedný vlastník by mal mať svoj majetok poistený. S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome je však nerozlučne späté aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, niekedy aj pozemku. Práve z dôvodu spoluvlastníctva spoločného majetku poistenie prekračuje individuálny záujem vlastníka.

V záujme dosiahnuť čo najefektívnejšie poistenie majetku sme za Združenie pre lepšiu správu bytových domov „vybojovali“ pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov poistné podmienky, ktoré sú nielen finančne výhodnejšie oproti bežným poistným podmienkam, ale svojim rozsahom krytia, správou poistných zmlúv, likvidáciou poistných udalostí a komplexnejším prístupom, ich možno považovať za exkluzívne. Staňte sa členom nášho združenia a získajte výhodnejšie poistné podmienky.  

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PREDSEDU A ČLENOV RADY

Okrem poistenia majetku je rovnako dôležité poistenie spoločenstva a predsedu spoločenstva za zodpovednosť podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle jeho jednotlivých ustanovení:

Podľa § 7c ods. 4:
Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí“.

Podľa § 9 ods. 2:
„Právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku zaväzujú všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca a spoločenstvo zodpovedajú za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. Ak tieto záväzky nie sú kryté zaplatenými úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, vlastník bytu a nebytového priestoru v dome zodpovedá za záväzky nad rámec zaplatených úhrad za plnenia alebo preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu podľa § 5 ods. 1 písm. b)“.

Podľa § 9 ods. 5:
„Predseda je povinný evidovať a uchovávať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vrátane zápisníc zo zhromaždení, schôdzí vlastníkov a výsledkov písomných hlasovaní vrátane hlasovacích listín a priebežne túto evidenciu aktualizovať; predseda zodpovedá aj za správnosť tejto evidencie.

Pre členov Združenia pre lepšiu správu bytových domov sme s jednotlivými poisťovňami získali výhody

 1. nenavyšovanie poistného o daň z poistenia vo výške 8% podľa zákona č. 213/2018 Z. z.
 2. bezplatné poistenie zodpovednosti predsedu spoločenstva až do výšky 500.000 eur
 3. bezplatné poistenie zodpovednosti členov rady a iných volených funkcií spoločenstva až do výšky 500.000 eur
 4. nulová spoluúčasť pri poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti voči tretím osobám a krížovej zodpovednosti
 5. nulová spoluúčasť v prípade poistnej udalosti z poistenia skla na bytovom dome
 6. poistenie čistej finančnej straty (z poistenia sa hradia škody číselne vyjadriteľné a spôsobené výkonom správy bytovýách domov)
 7. poistenie všetkých strojov a elektroniky nijak nešpecifikované, nie je potrebné dokladovať menovitý zoznam a výrobné číslo
 8. bezplatné asistenčné služby (napr. odstránenie havarijnej situácie vrátane materiálu na opravu, náklady na deratizáciu, oprava elektrických zariadení)
 9. náhradné ubytovanie po poistnej udalosti do výšky 1 000 eur na jeden byt, max. do výšky 10 000 eur na bytový dom
 10. poistenie ušlého zisku z prenájmu spoločných priestorov v prípade poistnej udalosti týkajúcej sa tohto priestoru
 11. preplatenie nákladov na ochranu majetku po poistnej udalosti (strážnou službou)
 12. náklady na dočasné skladovanie nepoškodených vecí v prípade poistnej udalosti počas doby odstraňovania jej následkov,
 13. poistenie stavebného materiálu a náhradných dielov v prípade prebiehajúcej rekonštrukcie alebo obnovy
 14. poistenie hasiacich prístrojov
 15. poistenie úderu blesku v základnom krytí (nielen priameho úderu blesku)
 16. poistenie proti estetickému poškodeniu (grafity) v základnom krytí vonkajšieho vandalizmu až do výšky 1 000 eur
 17. likvidácia poistných udalostí pre väčšinu škôd do 500 eur bez nutnosti obhliadky poisťovňou (postačuje fotodokumentácia od klienta, uznesenie polície alebo inej vyžiadanej dokumentácie, ide najčastejšie o škody po živelnej udalosti, odcudzení, vandalizme alebo rozbití skla)
 18. úprava definície pojmu „búrlivý vietor“ a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci búrlivým vetrom už od 60km/hod.
 19. náklady na výmenu zámkov dverí v cene poistného
 20. pripoistenie prístreškov smetných stojísk v cene poistného

V prípade záujmu o bezplatnú revíziu poistnej zmluvy, zadajte svoj email.