ČLENSTVO SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV

Členom ZLSBD sa môže stať každý správca bytového domu, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj individuálne každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Členovi sú automaticky poskytované výhody vyplývajúce zo samotného statusu člena ZLSBD podľa typu členstva. Okrem týchto výhod má člen možnosť byť súčasťou širších aktivít združenia presahujúcich hranice internej komunity, ako napr. získanie informácií z medzinárodnej spolupráce, účasť na legislatívnom procese a pod.

VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Výška členského príspevku je pre spoločenstvo vlastníkov 9 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne.  Členstvo nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov a v prípade rozhodnutia sa spoločenstve napr. v auguste príslušného roka má nový člen platné členstvo 12 mesiacov, a teda do nasledujúceho roka do dátumu uhradenia členského príspevku.

Online prihláška spoločenstva za člena
Stiahnuť formulár

VÝHODY ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prístup k praktickému „Manuálu ochrany osobných údajov“
 5. prístup k publikácii „Praktikum správy bytových domov“
 6. prístup k publikácii „4 elementy zdravého bytového domu“
 7. bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre predsedov SVB
 8. poskytovanie prehľadu o článkoch v oblasti správy bytových domov formou monitoringu médií
 9. prepočítanie výšky členského príspevku na kredit s možnosťou jeho premeny na nákup produktov a publikácií ZLSBD
 10. exkluzívna zľava 50% na poistnom v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Generali poisťovňou a.s.
 11. exkluzívne poistné podmienky v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Allianz – Slovenskou poisťovňou a.s.
 12. získanie prihlasovacích údajov do sekcie prístupnej len pre členov
 13. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 14. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 15. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 16. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 17. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 18. prístup k rozhodnutiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti správy bytových domov
 19. možnosť úhrady členského príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov
 20. prístup k video záznamom z vybraných diskusných fór a seminárov
 21. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 22. zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Poradca podnikateľa
 23. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 24. školenia zručnosti na vedenie schôdze
 25. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
 26. získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ elektronicky a v tlačenej verzii
 27. predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
 28. revíziu zmluvy o spoločenstve
 29. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 30. zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 31. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, diskusiách, workshopoch a kongresoch LEPŠIA SPRÁVA
 32. bezplatná účasť na predkongresovom programe pre členov ZLSBD kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 33. pravidelné poskytovanie noviniek a informácií formou newslettra na vybranú e-mailovú adresu
 34. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 35. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov
 36. efektívne poradenstvo na bezplatnej infolinke lepšej správy 0800 500 967