ČLENSTVO SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV

Členom ZLSBD sa môže stať každý správca bytového domu, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj individuálne každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Členovi sú automaticky poskytované výhody vyplývajúce zo samotného statusu člena ZLSBD podľa typu členstva. Okrem týchto výhod má člen možnosť byť súčasťou širších aktivít združenia presahujúcich hranice internej komunity, ako napr. získanie informácií z medzinárodnej spolupráce, účasť na legislatívnom procese a pod.

VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Výška členského príspevku je pre spoločenstvo vlastníkov 9 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne.  Členstvo nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov a v prípade rozhodnutia sa spoločenstve napr. v auguste príslušného roka má nový člen platné členstvo 12 mesiacov, a teda do nasledujúceho roka do dátumu uhradenia členského príspevku.

Online prihláška spoločenstva za člena
Stiahnuť formulár

VÝHODY ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prístup k praktickému „Manuálu ochrany osobných údajov“
 5. prístup k publikácii „Praktikum správy bytových domov“
 6. prístup k publikácii „4 elementy zdravého bytového domu“
 7. bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre predsedov SVB
 8. poskytovanie prehľadu o článkoch v oblasti správy bytových domov formou monitoringu médií
 9. prepočítanie výšky členského príspevku na kredit s možnosťou jeho premeny na nákup produktov a publikácií ZLSBD
 10. exkluzívna zľava 50% na poistnom v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Generali poisťovňou a.s.
 11. exkluzívne poistné podmienky v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Allianz – Slovenskou poisťovňou a.s.
 12. získanie prihlasovacích údajov do sekcie prístupnej len pre členov
 13. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 14. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 15. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 16. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 17. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 18. prístup k rozhodnutiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti správy bytových domov
 19. možnosť úhrady členského príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov
 20. prístup k video záznamom z vybraných diskusných fór a seminárov
 21. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 22. zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Poradca podnikateľa
 23. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 24. školenia zručnosti na vedenie schôdze
 25. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
 26. bezplatný prístup k internému časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ na stránke www.lepsiasprava.sk
 27. tlačená verzia interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ pre členov s výškou členského príspevku aspoň 30 eur
 28. predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
 29. revíziu zmluvy o výkone správy
 30. revíziu zmluvy o spoločenstve
 31. revíziu zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
 32. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 33. zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 34. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, diskusiách, workshopoch a kongresoch LEPŠIA SPRÁVA
 35. bezplatná účasť na predkongresovom programe pre členov ZLSBD kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 36. pravidelné poskytovanie noviniek a informácií formou newslettra na vybranú e-mailovú adresu
 37. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 38. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov
 39. efektívne poradenstvo na bezplatnej infolinke lepšej správy 0800 500 967
 40. 45% zľava na produkty www.epi.sk – právny systém Médium a právny systém Prémium