ČLENSTVO SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV

Členom ZLSBD sa môže stať každý správca bytového domu, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj individuálne každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Členovi sú automaticky poskytované výhody vyplývajúce zo samotného statusu člena ZLSBD podľa typu členstva. Okrem týchto výhod má člen možnosť byť súčasťou širších aktivít združenia presahujúcich hranice internej komunity, ako napr. získanie informácií z medzinárodnej spolupráce, účasť na legislatívnom procese a pod.

VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Výška členského príspevku je pre spoločenstvo vlastníkov 9 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne.  Členstvo nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov a v prípade rozhodnutia sa spoločenstve napr. v auguste príslušného roka má nový člen právo na sprístupenie všetkých informácií poskytnutých členom od začiatku kalendárneho roka.

Online prihláška spoločenstva za člena
Stiahnuť formulár

VÝHODY ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prihlasovacie údaje do sekcie prístupnej len pre členov
 5. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 6. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 7. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 8. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 9. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 10. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 11. 20% zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Wolters Kluwer
 12. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 13. školenia zručnosti na vedenie schôdze
 14. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
 15. získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ elektronicky a v tlačenej verzii
 16. predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
 17. každé číslo digitálneho časopisu (e-noviny) od vydavateľstva JAGA
 18. revíziu zmluvy o výkone správy
 19. revíziu zmluvy o spoločenstve
 20. revíziu (príkaznej) zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
 21. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 22. vypracovanie domového poriadku
 23. 50% zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane konferencie a kongresu
 24. prednostné právo registrácie v prípadne účasti na seminároch, sympóziách a konferenciách
 25. získanie vlastnej webovej kontaktnej podstránky vo forme www.XY.zlsbd.sk alebo www.XY.svb.sk
 26. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 27. doručenie súborného vydania všetkých napísaných blogov za príslušný kalendárny polrok v digitálnej podobe
 28. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov