Staňte sa členom Združenia pre lepšiu správu

u nás členstvo dostáva obsah, zmysel a až 41 výhod

Mám záujem o členstvo

Našim cieľom je pomáhať spoločenstvám vlastníkov

Združenie pre lepšiu správu bytových domov je moderným združením zameraným na skupinu spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov. Sme najväčším združením v oblasti výkonu správy na Slovensku a združujeme celkovo až 230 000 spravovaných bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na rozsiahlu problematiku v tejto oblasti sme sa rozhodli vyčleniť samostatný priestor pre spoločenstvá vlastníkov. Projekt SVB.sk je zameraný najmä na poskytovanie služieb a informácií spoločenstvám vlastníkov a na otázky týkajúce sa správy bytových domov z ich uhla pohľadu. Členovia nášho združenia si užívajú až 41 výhod predstavujúcich komplexnú starostllivosť pri výkone správy.

SVB-čkam spravujeme e-schránky na slovensko.sk

Ak predseda SVB nemá alebo nepotrebuje pravidelný prístup k počítaču alebo internetu, prípadne si nemôže alebo nechce elektronickú schránku aktivovať a spravovať sám, môže nás ako Združenie splnomocniť a ponechať tak správu elektronickej schránky na nás. Aby sme spoločenstvám vlastníkom bytov v tejto veci boli čo najviac nápomocní a od tejto povinnosti ich svojim spôsobom odbremenili, rozhodli sme sa, že v prípade záujmu zo strany predsedov SVBaNP, nás môžu splnomocniť ako oprávnené osoby na spravovanie ich elektronických schránok.

Viac info

Vzorová zmluva o spoločenstve

Novela bytového zákona č. 283/2018 Z. z. zasiahla svojím rozsahom do práv a povinností predsedov a spoločenstiev tak výrazným spôsobom, že je nevyhnutné prijať dodatky k zmluvám o spoločenstve, o ktorých sa rozhoduje na zhromaždení rovnakým kvórom, ako o zmluve o spoločenstve celkovo. Pre SVB sme vypracovali vzorovú zmluvu o spoločenstve, kontaktujte nás a získajte ju bez starostí.

Viac info

Efektívne vymáhanie nedoplatkov

Všeobecne zaužívané spôsoby vymáhania nedoplatkov vzniknutých podľa zákona č. 182/1993 Z. z. neprinášajú očakávaný úžitok a dôvody nefunkčnosti tohto systému sa často hľadajú za hranicami zodpovedných. Existujú však možnosti prekonania zastaraných postupov a jediné čo potrebuje spoločenstvo k dosiahnutiu lepších výsledkov je prekonať neochotu skúsiť nové, aj keď na začiatku ťažšie pochopiteľné procesy.

Viac info

Členovia ZLSBD získavajú bezplatné poistenie čistej finančnej škody až do výšky 100 000 eur.

V zmysle § 7c ods. 4 bytového zákona „predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí“. Podľa § 9 „zodpovedá za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome“. Okrem toho, že členom ZLSBD ponúkame najvýhodnejšie poistné podmienky na Slovensku, každé SVB, ktoré je našim členom tiež automaticky získava bezplatné poistenie čistej finančnej škody až do výšky 100 000 eur!

Viac info

Prečo a ako sa stať členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov

V našom združení podávame predsedom a členom rady spoločenstiev informácie z praxe. Nájdete u nás odpovede na otázky za hranicami textu zákona a informácie, ktoré sú skryté medzi riadkami predpisov. Sme zameraní na praktické riešenia problémov správy bytových domov, poradenstvo, vzdelávanie, a tým vás posúvame po odbornej stránke dopredu. Výška poplatku je 9 centov na jeden byt a nebytový priestor na mesiac a stať sa členom môžete aj prostredníctvom on-line prihlášky. Registrujte sa ešte dnes a užívajte si všetky výhody.

Prihláška za člena

Spoločenstvá vlastníkov majú nárok na úhradu nákladov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným sčítaním, ktoré sa bude realizovať kombinovanou metódou, kombináciou údajov z administratívnych zdrojov a iných zdrojov s údajmi od obyvateľov. Metodika sčítania domov a bytov bude spočívať najmä na importe čiastkových dát z rôznych obecných evidencií a importe čiastkových dát od správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov. Pozrite si podrobný návod vo forme videa.

Viac info

Najnovšie články

Trestná zodpovednosť predsedov SVB

12. 11. 2020 - JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

K problematike vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti pri páchaní trestnej činnosti predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov súvisiacej…

Čítať ďalej

Vyberte si obsah, ktorý vás zaujíma

Ak máte zájem u niektorú z našich služieb, vyberte si z možnstí a zanechajte nám váš e-mail.

Naša filozofia

JUDr. Mgr. Marek Perdík
JUDr. Mgr. Marek Perdík
predseda ZLSBD a právny špecialista v oblasti správy bytových domov

„Združenie pre lepšiu správu bytových domov je najväčším združením na Slovensku v oblasti výkonu správy bytových domov. Ročne organizujeme desiatky odborných seminárov, workshopov a kongresov v rôznych mestách po celom Slovensku zameraných práve na problematiku bytovej agendy. Sme združením 21. storočia, čo sa odzrkadľuje aj na našej aktivite v legislatívnej oblasti a na rýchlo rastúcej členskej základni. Ako odborníci z oblasti práva, ekonomiky, medziľudských vzťahov a techniky sa dlhodobo zaoberáme efektívnou správou bytových domov. Problematike energetickej funkčnosti a zateplenia – ako pohľadu “zvonka” sa v poslednej dobe venovalo dostatok pozornosti, avšak sa zabúdalo na druhú neoddeliteľnú súčasť, ktorou je správa bytového domu a problematika toho, ako bytový dom „dýcha zvnútra“. Preto pomáhame tvoriť komplexné a efektívne riešenia. Združenie pre lepšiu správu bytových domov zvyšuje kvalitu správy bytových domov všetkým bez ohľadu na formu, ktorou sa vykonáva, či už formou bytových družstiev, správcovských spoločností alebo spoločenstiev vlastníkov. Pre vlastníkov bytov a správcov bytových domov prinášame inovatívne návrhy, postupy, metódy a opatrenia smerujúce k celkovej efektivite správy bytových domov. Organizujeme stretnutia s odborníkmi, vytvárame priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie.“