Staňte sa členom Združenia pre lepšiu správu

u nás členstvo dostáva obsah, zmysel a až 27 výhod

Kontaktujte nás

Poskytujeme

Združenie pre lepšiu správu je moderným združením zameraným na skupinu spoločenstiev vlastníkov bytov a nabytových priestorov a správcov bytových domov. Vzhľadom na rozsiahlu problematiku v tejto oblasti sme sa rozhodli vyčleniť samostatný priestor pre spoločenstvá vlastníkov. Projekt SVB.sk je zameraný najmä pre spoločenstvá a otázky týkajúce sa správy bytových domov z ich uhla pohľadu. Členovia nášho združenia si užívajú až 27 výhod predstavujúcich najmä informačnú hodnotu, prehľad v aktuálnej legislatíve a judikatúre súdov, Slovenskej obchodnej inšpekcie, vyjadrení ministertiev, poradenskú činnosť, prístup do členskej sekcie a pod.

Ochrana osobných údajov pre SVB (GDPR)

Spoločenstvá nepotrebujú rozsiahlu dokumentáciu ohľadom ochrany osobných údajov. Vzľadom na ich špeciálne postavenie je postačujuci dokument s názvom „Záznam o spracovateľských činnostiach“, ktorý má naše združenie pre SVB kompletne spracovaný. Členovia majú možnosť pristúpiť ku kódexu správania ochrany osoných údajov a byť súčasťou komunity so správnou ochranou osobných údajov.

Viac info

Vzorová zmluva o spoločenstve

Novela bytového zákona č. 283/2018 Z. z. zasiahla svojím rozsahom do práv a povinností predsedov a spoločenstiev tak výrazným spôsobom, že je nevyhnutné prijať dodatky k zmluvám o spoločenstve, o ktorých sa rozhoduje na zhromaždení rovnakým kvórom, ako o zmluve o spoločenstve celkovo. Pre SVB sme vypracovali vzorovú zmluvu o spoločenstve, kontaktujte nás a získajte ju bez starostí.

Viac info

Mandátny vzťah medzi SVB a správcom

Správcom bytových domov môže byť len osoba zapísaná do zoznamu správcov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Vzhľadom na to, že SVB často nedokáže vykonávať všetky činnosti, deleguje ich formou mandátnej zmluvy na tretie osoby. Zodpovednosť spoločenstva však v týchto prípadoch ostáva zachovaná. SVB nemôže na základe mandátnej zmluvy prenášať na tretiu osobu väčšinu svojich kompetencií, inak je táto zmluvan neplatná.

Viac info

Poistenie zodpovednosti predsedu SVB

V zmysle § 7c ods. 4 bytového zákona „predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí“. Podľa § 9 „zodpovedá za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome“. Členom ZLSBD ponúkame najvýhodnejšie poistné podmienky na Slovensku.

Viac info

Prečo a ako sa stať členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov

V našom združení podávame predsedom SVB informácie z praxe. Nájdu u nás odpovede na otázky za hranicami textu zákona, riešenia problémov správy bytových domov, poradenstvo a vzdelávanie. Výška poplatku je 9 centov na jeden byt a nebytový priestor na mesiac. Staňte sa členom a užívajte si všetky výhody.

Prihláška na člena

Odmena predsedu SVB

Predseda je štatutárom spoločenstva a je funkcia volená. Nie je potrebné mať uzavretú žiadnu pracovnú zmluvu, prípadne dohodu o pracovnej činnosti. V praxi však tieto otázky vyvolávajú problémy. Rovnako určenie správnej výšky daňových, sociálnych a zdravotných odvodov nie je jednoduché. Nechajte si poradiť.

Viac info

Najnovšie články

Naša filozofia

Ako odborníci z oblasti práva, ekonomiky, medziľudských vzťahov, techniky a energetiky, sa dlhodobo zaoberáme efektívnou správou bytových domov. Obnove bytových domov a zatepleniu – ako pohľadu “zvonka” – sa v poslednej dobe venovalo pozornosti vic ako dosť, zabúdalo sa na druhú neoddeliteľnú súčasť, ktorou je správa bytového domu a problematika toho, ako bytový dom „žije zvnútra“. Preto sme vytvorili komplexné riešenie.

Náš tím v projekte SVB.sk

JUDr. Mgr. Marek Perdík
JUDr. Mgr. Marek Perdík
právny špecialista v oblasti správy bytových domov
Ing. Otília Leskovská
Ing. Otília Leskovská
odborná konzultantka pre správu so špecializáciou na spoločenstvá bytov
Mgr. Silvia Valichnáčová
Mgr. Silvia Valichnáčová
mediátorka a právnička v oblasti správy bytových domov

Združenie pre lepšiu správu bytových domov pomáha zvyšovať kvalitu správy bytových domov všetkým bez ohľadu na to, či sa jedná o spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správcu. Rovnako pre právnické ako aj súkromné osoby. Pre vlastníkov bytov a správcov bytových domov prinášame inovatívne návrhy, postupy, metódy a opatrenia smerujúce k celkovej efektivite správy bytových domov. Organizujeme stretnutia s odborníkmi, vytvárame priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie.