Stránka pre spoločenstvá vlastníkov bytov a NP.

Staňte sa členom Združenia pre lepšiu správu a užívajte si všetky výhody

Mám záujem o členstvo

Našim cieľom je pomáhať spoločenstvám vlastníkov

Združenie pre lepšiu správu bytových domov je moderným združením zameraným na skupinu spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov bytových domov. Sme najväčším združením v oblasti výkonu správy na Slovensku a združujeme celkovo až 230 000 spravovaných bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na rozsiahlu problematiku v tejto oblasti sme sa rozhodli vyčleniť samostatný priestor pre spoločenstvá vlastníkov. Projekt SVB.sk je zameraný najmä na poskytovanie služieb a informácií spoločenstvám vlastníkov a na otázky týkajúce sa správy bytových domov z ich uhla pohľadu. Členovia nášho združenia si užívajú až 41 výhod predstavujúcich komplexnú starostllivosť pri výkone správy.

SVB-čkam spravujeme e-schránky na slovensko.sk

Ak predseda SVB nemá alebo nepotrebuje pravidelný prístup k počítaču alebo internetu, prípadne si nemôže alebo nechce elektronickú schránku aktivovať a spravovať sám, môže nás ako Združenie splnomocniť a ponechať tak správu elektronickej schránky na nás. Aby sme spoločenstvám vlastníkom bytov v tejto veci boli čo najviac nápomocní a od tejto povinnosti ich svojim spôsobom odbremenili, rozhodli sme sa, že v prípade záujmu zo strany predsedov SVBaNP, nás môžu splnomocniť ako oprávnené osoby na spravovanie ich elektronických schránok.

Viac info

Vzorová zmluva o spoločenstve a vzorový domový poriadok

Novela bytového zákona č. 283/2018 Z. z. výrazným spôsobom zasiahla do práv a povinností spoločenstiev a je nevyhnutné prijímať dodatky k zmluvám o spoločenstve, prípadne úplne novú zmluvu o spoločenstve. Preto sme pre SVB vypracovali vzorovú zmluvu o spoločenstve. Ide o elementárny dokument fungovania SVB. Odborníci z www.lepsiasprava.sk ako autori novely zákona v rovine domového poriadku dlho zbierali podnety a tak je náš domový poriadok komplexným dielom, ktoré má právny a praktický základ. Súčasťou domového poriadku je tiež naše metodické usmernenie k ukladaniu sankcií.

Viac info

Efektívne vymáhanie nedoplatkov a dražby

Všeobecne zaužívané (súdne) spôsoby vymáhania nedoplatkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov vzniknutých podľa zákona č. 182/1993 Z. z. neprinášajú očakávaný úžitok a dôvody nefunkčnosti tohto systému sa často hľadajú za hranicami praktického pohľadu. Existujú však možnosti prekonania zastaraných postupov a jediné čo potrebuje spoločenstvo k dosiahnutiu lepších výsledkov je obrátiť sa na expertov z www.finlegal.sk, ktorí sa špecializujú na vymáhanie práve nedoplatkov vlastníkov v dome. Najmä v prípade nedoplatku nad 2000 eur je možné ho vymôcť do troch mesiacov.

Viac info

Členovia ZLSBD získavajú bezplatné poistenie čistej finančnej škody až do výšky 100 000 eur.

V zmysle § 7c ods. 4 bytového zákona „predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí“. Podľa § 9 „zodpovedá za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome“. Okrem toho, že členom ZLSBD ponúkame najvýhodnejšie poistné podmienky na Slovensku, každé SVB, ktoré je našim členom tiež automaticky získava bezplatné poistenie čistej finančnej škody až do výšky 100 000 eur!

Viac info

Najlepšia likvidácia SVB od ZLSBD v súlade s veľkými zmenami od 01.10.2020

1. októbra 2020 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z., ktorou sa úplne mení časť o likvidácií obchodných spoločností a družstiev. Vzhľadom na to, že zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 7d ods. 4 odkazuje pri likvidácií spoločenstiev vlastníkov na ustanovenia Obchodného zákonníka, konkrétne § 68 až 75, úplne sa tým mení právny základ a spôsob výkonu likvidácie SVB. Ak uvažujete nad likvidáciou svojho spoločenstva, realizujte ju v súlade so zákonom a so skúseným partnerom. Združenie pre lepšiu správu bytových domov spĺňa všetky predpoklady k výkonu tejto činnosti.

Viac info

Zabezpečíme vám komplexnú technickú a energetickú starostlivosť o bytový dom

Sledovať termíny povinných revízií, či mať prehľad o technickom stave všetkých technických zariadení v bytovom dome nie je jednoduché. Na tieto aktivity správcovia a predsedovia SVB vynakladajú množstvo času a rovnako aj financií, ktoré v konečnom dôsledku zaťažujú vlastníkov. Zabezpečíme pre vás:

  1. Technicko-odborný audit BD
  2. Energetický certifikát BD
  3. Energetický certifikát bytu/samostatnej časti
  4. Energetický audit rozvodov tepla a teplej vody
  5. Diagnostika, čistenie a dezinfekcia vetracích potrubí
Viac info

Najnovšie články

Vyberte si obsah, ktorý vás zaujíma

Ak máte zájem u niektorú z našich služieb, vyberte si z možnstí a zanechajte nám váš e-mail.

Naša filozofia

JUDr. Mgr. Marek Perdík
JUDr. Mgr. Marek Perdík
predseda ZLSBD a právny špecialista v oblasti správy bytových domov

„Združenie pre lepšiu správu bytových domov je najväčším združením na Slovensku v oblasti výkonu správy bytových domov. Ročne organizujeme desiatky odborných seminárov, workshopov a kongresov v rôznych mestách po celom Slovensku zameraných práve na problematiku bytovej agendy. Sme združením 21. storočia, čo sa odzrkadľuje aj na našej aktivite v legislatívnej oblasti a na rýchlo rastúcej členskej základni. Ako odborníci z oblasti práva, ekonomiky, medziľudských vzťahov a techniky sa dlhodobo zaoberáme efektívnou správou bytových domov. Problematike energetickej funkčnosti a zateplenia – ako pohľadu “zvonka” sa v poslednej dobe venovalo dostatok pozornosti, avšak sa zabúdalo na druhú neoddeliteľnú súčasť, ktorou je správa bytového domu a problematika toho, ako bytový dom „dýcha zvnútra“. Preto pomáhame tvoriť komplexné a efektívne riešenia. Združenie pre lepšiu správu bytových domov zvyšuje kvalitu správy bytových domov všetkým bez ohľadu na formu, ktorou sa vykonáva, či už formou bytových družstiev, správcovských spoločností alebo spoločenstiev vlastníkov. Pre vlastníkov bytov a správcov bytových domov prinášame inovatívne návrhy, postupy, metódy a opatrenia smerujúce k celkovej efektivite správy bytových domov. Organizujeme stretnutia s odborníkmi, vytvárame priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie.“