Daň z príjmov a účtovná problematika SVB

Na  účely  zákona  č. 595/2003  Z .z.  o dani z príjmov  v znení  neskorších predpisov  (ďalej  len „zákon  o dani  z príjmov“) sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločenstvo“) považované za  daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie.

Celé usmernenie v jednotnom formáte nájdete aj v členskej sekcii ZLSBD.

STIAHNUŤ CELÉ USMERNENIE

Registrácia na daň z príjmov 

Registrácia na daň z príjmov je upravená v § 49a zákona o dani z príjmov a v § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalejlen „daňový poriadok“). Spoločenstvo, ktoré je právnickou osobou nezaloženou na podnikanie, má povinnosť požiadať o registráciu správcu dane, ak:

 • získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.  Povinnosť  požiadať správcu  dane o  registráciu  na  daň z príjmov právnických  osôb má  spoločenstvo v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom toto povolenie alebo oprávnenie na podnikanie získalo. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie  považuje deň, keď je právnická osoba oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky. 
 • nie je registrovaná podľa predchádzajúceho (prvého) odseku a vznikla jej povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. Povinnosť  požiadať správcu  dane o registráciu  ako  platiteľ dane  má  spoločenstvo v lehote  do  konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. Ak právnická osoba už je registrovaná podľa prvého odseku, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii  oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. To znamená, že ak  spoločenstvo je už registrované na daň z príjmov a vznikne mu povinnosť zrážať daň alebo preddavky na  daň alebo vyberať daň, má povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stalo  platiteľom dane (nevzniká mu registračná povinnosť). Registračná a oznamovacia povinnosť podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného  v § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov.

Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa zákona o dani z príjmov, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je daňovník povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehotedo konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa daňového poriadku (napr. ak dôjde k zmenenázvu), oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii.

Zdaňovanie príjmov z činnosti spoločenstva

Príjmy, ktoré sú predmetom dane

Predmetom danedaňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikaniesú (podľa § 12 ods. 2 zákona  o dani z príjmov) príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov  z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa  daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Ak  spoločenstvo dosiahne príjmy  z uvedených činností,  tieto sú predmetom dane z príjmov  právnickej  osoby. Predmetom dane spoločenstva sú aj príjmy plynúce z úhrad za výkon správy bytov. 

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Príjmy,  ktoré  nie sú  predmetom  dane  z príjmov  právnických  osôb, sú  taxatívne  vymedzené v  §  12  ods.  7 zákona  o dani  z príjmov. V súlade  s uvedeným  ustanovením predmetom  dane  nie  sú  napr. príjmy  získané  darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa. Rovnako predmetom dane z príjmov právnických osôb nie  je  (ak nie sú predmetom dane podľa § 12 ods.  7  písm. c) bodov 1. a 2. zákona o dani z príjmov) napr. ani: 

 • podiel na  zisku  (dividenda) vyplácaný  zo  zisku obchodnej  spoločnosti alebo družstva  [§3 ods.  1 písm.  e)  zákona o dani  z príjmov]  v rozsahu, v akom  nie  je daňovým  výdavkom  u daňovníka vyplácajúceho  tento  podiel na zisku,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel na likvidačnom zostatku,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo
 • podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§3 ods. 1 písm. g) zákona  o dani z príjmov]. 

Príjmy oslobodené od dane

V § 13 zákona odani zpríjmov sú uvedené príjmy, ktoré sú uprávnických osôb oslobodené od dane. Oslobodený od dane môže byť len ten príjem, ktorý je podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane. U daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú [podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov] od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli, alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2,príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Z uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov vyplýva, že príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného,z reklám či z členských príspevkov [ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písmen b) až g) alebo odseku 2], príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmy z činností, ktoré sú podnikaním a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, nemôžu byť u týchto daňovníkov oslobodené od dane, aj keby boli vymedzené v osobitnom predpise, na základe ktorého títo daňovníci vznikli (napr. vosobitnom právnom predpise,v stanovách, štatúte, zriaďovateľskej alebo zakladateľskej listine a pod.). Ak spoločenstvo dosiahne príjmy z činnosti, za účelom ktorej vzniklo, t.j. z činnosti, ktorá je jeho základnoučinnosťou vymedzenou osobitným predpisom – zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, tieto príjmy sú oslobodené od dane z príjmov za predpokladu, že nejde o príjmy uvedené v predchádzajúcom odseku. Príjmy z úhrad za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov sú pre spoločenstvo oslobodenými príjmami podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

Príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou vo výške 19 % sú vymedzené v § 43 zákona o dani z príjmov. Medzi takéto príjmy patria [podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov] aj príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú:

 • príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva  a  priľahlého pozemku  vrátane  prijatých sankčných  úrokov  a pokút  súvisiacich  s týmto  prenájmom,
 • zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu,
 • príjmy  z  predaja spoločných  nebytových  priestorov, spoločných  častí  domu alebo  spoločných  zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak

V  zmysle  uvedeného ustanovenia  zákona  o dani  z  príjmov sa  daňou  vyberanou zrážkou  zdaňujú  aj úroky   z omeškania za neuhradené sumy od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zmluvné pokuty vyplývajúce zo  zmluvných vzťahov, ktoré sú príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. 

Vybraním dane zrážkou z týchto príjmov pripísaných do fondu prevádzky, údržby a opráv sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú. Ak spoločenstvo (právnická osoba) predáva spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu alebo spoločné zariadenia domu, môžu sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnúť, že si príjem z ich predaja rozdelia medzi sebou a každý vlastník si zdaní svoju časť príjmu podaním daňového priznania. Ak sa ale vlastníci dohodnú, že príjem z predaja týchto spoločných nebytových priestorov, častí domu alebo spoločných zariadení domu sa zahrnie do príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv, potom spoločenstvo zdaní hrubý príjem daňou vyberanou zrážkou, a to bez možnosti uplatnenia výdavku alebo možnosti uplatnenia oslobodenia tohto príjmu. Vybraním dane zrážkou sa aj pri tomto druhu príjmu považuje daňová povinnosť za splnenú.

Platiteľom dane z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov je spoločenstvo alebofyzická alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy. Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv – t. j. za rok 2018 do 31. januára 2019. Súčasne v rovnakejlehote je spoločenstvo povinné predložiť správcovi dane OZN4313v17 – Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov.

Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok, príjmy z podielových listov

Ak  daňovníkovi  nezaloženému alebo  nezriadenému  na podnikanie  plynie  výnos  (príjem) z  dlhopisov   a pokladničných poukážok, alebo výnos (príjem) z ich predaja, z tohto príjmu sa vyberie daň zrážkou. Vybraním dane zrážkou sa pri tomto druhu príjmu považuje daňová povinnosť za splnenú.

Platiteľom dane z výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok [§ 43 ods. 3 písm. i) zákona o daniz príjmov] a z výnosov (príjmov) z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok [§ 43 ods. 3 písm. l) zákonao dani z príjmov] je daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie. Tento platiteľ je povinný daň odviesťsprávcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu boli tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech – t. j. za rok 2018 do31. januára 2019. Súčasne je platiteľ dane povinný v rovnakej lehote predložiť správcovi dane OZN4315v17 -Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona o dani z príjmov. Vybraním dane zrážkou sa pri tomto druhu príjmu považuje daňová povinnosť za splnenú.

Daňou vyberanou zrážkou sa výnosy (príjmy) [podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona o dani z príjmov] zdania ajvtedy, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie zo zdrojov v zahraničí. Ak mutieto príjmy plynú zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy, s výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov. Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie s neobmedzenou daňovou povinnosťou môže v týchto prípadoch zamedziť dvojitému zdaneniu v príslušnom Oznámení platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov.

Ak daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie plynú príjmy zpodielových listovdosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), zdaňujú sa zrážkou. Daň vyberanú zrážkou nie je možné považovať za preddavok na daň, daňová povinnosť sa aj v tomto prípade považuje u týchto daňovníkov za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane [§ 43 ods. 6 písm. c) zákona o dani z príjmov]. Spoločenstvo vlastníkov bytov anebytových priestorov nie je povinné sfinančnou správou komunikovať elektronicky, preto uvedené tlačivá môže podať aj poštou alebo priniesť osobne na daňový úrad.

Príjmy zo závislej činnosti

Príjmami zo závislej činnosti sú [podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov] príjmy zo súčasného aleboz predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu a podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Spoločenstvo (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, môže vyplácať príjmy napr. účtovníčke, upratovačke spoločenstva, „domovému dôverníkovi“ na základe zmluvy opracovnom pomere, dohody oprácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohodyo brigádnickej práci študentov). V tomto prípade ide o príjmy zo závislej činnosti z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak vypláca príjmy za práce vykonávané napr. podľa príkaznej zmluvy alebo podľa nepomenovanej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. a výkon práce pre spoločenstvo spĺňa podmienku, že fyzickáosoba vykonáva činnosť podľa príkazov spoločenstva, nie pod svojím menom, nie na vlastný účet – ako je to napr. v prípade živnostníka, takéto príjmy patria medzi príjmy zo závislej činnosti z obdobného vzťahu.Zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov zamestnávateľa, vjeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností, čo sú hlavné znaky príjmov zo závislej činnosti.

Príjmami zo závislej činnosti sú [podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov] odmeny za výkon funkciev štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev,ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g). Ak spoločenstvo vypláca odmenu predsedovi spoločenstva, resp. aj členom rady určenú zhromaždenímv zmysle § 7c ods. 9 písm. k) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ide o odmenu za výkon funkciev orgánoch spoločenstva, t.j. o príjem zo závislej činnosti. Odmenu zdaňuje spoločenstvo (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, preddavkom na daň v mesiaci vyplatenia príjmu alebo pri poukázaní príjmu, alebo pri pripísaní príjmu k ich dobru.

Ak spoločenstvo vypláca mzdy/odmeny za prácu členom spoločenstva, ide o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti [§ 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov]. Ak sú za výkon funkcie poskytované odmeny alebo zľavy na príspevkoch na správu spoločenstva, tieto možno považovať za príjem zo závislej činnosti podľa ustanovenia § 5 zákona ako príjmy z obdobného vzťahu, a to pokiaľ ide o peňažné aj nepeňažné príjmy, poskytnuté v súvislosti s týmto vzťahom. Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre vyrubenie alebo vybratie dane. Pri posudzovaní jednotlivých prípadov sa vychádza z ustanovenia § 3 ods.6 daňového poriadku. Zamestnancom sa [podľa § 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov] rozumie daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“).

Príjmami podľa odseku 1 sú (podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov) bez ohľadu na ich právny dôvodpravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Všetky uvedené príjmy zo závislej činnosti zdaňuje spoločenstvo (zamestnávateľ), ktoré je platiteľom dane, preddavkom na daň (podľa § 35 zákona o dani z príjmov), a to v mesiaci vyplatenia príjmu alebo pri poukázaní príjmu, alebo pri pripísaní príjmu k dobru. Lehota na odvedenie preddavkov je najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru. Ak zamestnávateľ požiada správcu dane, správca dane môže na žiadosť zamestnávateľa povoliť odvádzanie preddavkov inak.

Spoločenstvo (zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane) je povinné vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste a doručiť zamestnancovi najneskôr do:

 • 10.  marca  zdaňovacieho obdobia,  v ktorom  sa podáva  daňové  priznanie, ide  o tlačivo  „Potvrdenie  o  príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti  “ (ďalej len „Potvrdenie“), alebo
 • konca  apríla  roku,  v ktorom zamestnancovi  zamestnávateľ,  ktorý je  platiteľom  dane vykonal  ročné  zúčtovanie, ide o tlačivo „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti“,  alebo 
 • 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročnéhozúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, ide o tlačivo „Potvrdenie“.

Ak spoločenstvo vypláca príjmy zo závislej činnosti, je platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti a je povinné predkladať správcovi dane: 

 • do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac Prehľad ozrazenýcha odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení neskoršíchpredpisov zpríjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) zamestnancom vyplatil, ozamestnaneckej prémii aodaňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac,
 • do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň,o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse.

Mesačné prehľady a ročné hlásenie predkladá spoločenstvo na tlačivách, ktorých vzor určilo Ministerstvo financiíSR. Tieto tlačivá ako aj ostatné tlačivá súvisiace s príjmami zo závislej činnosti sú uverejnené na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre »Daňové a colné formuláre.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 

Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň

Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je (podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov)daňovník povinný podať v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (podľa § 49ods. 2 zákona o dani z príjmov). Túto lehotu si daňovník môže predĺžiť v súlade s ustanovením § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov. Daňové priznanie podáva daňovník správcovi dane. Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, musí podať daňové priznanie, ak má príjmy, ktoré sú predmetom dane. Daňové priznanie musí podať aj vtedy, ak má iba príjmy oslobodené od dane.

Ak spoločenstvo dosiahne v zdaňovacom období príjmy, ktoré sú predmetom dane, napr. úhrady za výkon správy bytov (aj keď sú podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane), je povinnépodať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Daňové priznanie je spoločenstvo povinné podať aj vtedy, ak ho na podanie vyzve daňový úrad. V lehote na podanie daňového priznania je spoločenstvo povinné daň z príjmov právnickej osoby aj zaplatiť. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur. Aktuálne tlačivo daňového priznania kdani zpríjmov právnickej osoby nájdete na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre » Elektronické formuláre. Prezdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2018 je platné tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/011703/2018-721. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, preto daňové priznanie môže podať aj poštou alebo priniesť osobne na daňový úrad.

ÚČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierkuv registri účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok (v zmysle § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov).

Ak má teda účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie, toto predkladá daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov a v tomto termíne je zároveň povinná uložiť do registra účtovných závierok účtovnú závierku:

 • ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, tak účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v jednoduchom účtovníctve (súčasti sú Výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch)
 • ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva, tak účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v podvojnom účtovníctve (súčasti sú Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

Právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (vrátane spoločenstva), sú podľa § 1 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovnými jednotkami, čo znamená, že sú povinné viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aknepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, a zároveň ak nie sú subjektom verejnej správy [podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve]. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Prechod sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy. Pri prechode medzi účtovnými sústavami postupuje účtovná jednotka podľa Opatrenia Ministerstvafinancií SR č. 17 599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikaniav znení neskorších predpisov.

Spoločenstvá účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva pri vedení účtovníctva postupujú podľaOpatrenia Ministerstva financií SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usoriadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskoršíchpredpisov. S účinnosťou od 1.októbra 2018 a od 1. januára 2019 bolo toto opatrenie novelizované Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74. Zmenysa predovšetkým týkajú účtovania virtuálnej meny, účtovania nevyčerpaného zostatku peňažnýchprostriedkov sociálneho fondu v prípade, ak účtovná jednotka už nezamestnáva žiadnych zamestnancov, spresňuje sa účtovanie dotácií, spresňuje sa účtovanie pomerne odpočítanej dane z pridanej hodnoty v jednom zdaňovacom období.

Podľa § 25 ods. 4 tohto opatrenia sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v členení podľa druhov za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta. Účtovná závierka účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa ukladá v registri účtovných závierok v lehote:

 • na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie, 
 • ustanovenej osobitným predpisom, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (napr. § 24 zákona č.  147/1997 Z. z.  v znení zákona č.  445/2008 Z. z.,  § 33 zákona  č. 213/1997 Z. z.   o  neziskových organizáciách  poskytujúcich  všeobecne prospešné  služby  v znení  neskorších  predpisov), alebo
 • do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia, za ktoré sa ukladá, ak má účtovná jednotka povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve

Ak spoločenstvá majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva, pri jeho vedení postupujú podľa Opatrenia Ministerstva financií SR MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikaniav znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. októbra 2018 a od 1. januára 2019 bolo toto opatrenie novelizované Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74. Zmeny sa predovšetkým týkajú účtovania virtuálnej meny, účtovania fondov, rezerv na prebiehajúce súdne spory, kritérií na stanovenie odpisových plánov, účtovania predpisu zrážkovej dane, účtovania dotácií prostredníctvom účtu 384 – Výnosy budúcich období, povinnosti účtovaniao zákazkovej výrobe, účtovania pohľadávok a záväzkov voči dobrovoľníkom. Ďalej postupy účtovania ustanovujú účtovanie dotácie v prípade, ak poskytovateľ dotácie v zmluve určí sumu finančných prostriedkov, ktoré je prijímateľ povinný prerozdeliť určeným právnickým osobám. Postup účtovania je určený pre prijímateľa tejto dotácie ako aj pre právnickú osobu, ktorej sú dotácie prerozdelené.

Podľa § 4 ods. 1 písm. g) cit. opatrenia je účtovná jednotka povinná pri vytváraní analytických účtov zohľadňovať potreby členenia aj podľa osobitných predpisov (napr. zákon o dani z príjmov). Spoločenstvo účtujúce v sústave podvojného účtovníctva má povinnosť v účtovníctve sledovať osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré vstupujú do základu dane a osobitne dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady, ktoré nevstupujú do základu dane. Spoločenstvá vlastníkov bytov anebytových priestorov účtujúce vsústave podvojného účtovníctva zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotkyúčtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov.

Podľa § 4 cit. opatrenia, účtovná závierka účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva sa ukladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe do registra účtovných závierok, ak má účtovná jednotka povinnosť:

 • podať daňové priznanie podľa osobitných predpisov [§ 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z., § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenea doplnení niektorých zákonov],
 • overiť účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napríklad § 24 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 445/2008 Z. z.) alebo
 • ukladať účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (napríklad § 3 ods. 7 zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z.).

Účtovná závierka účtovnej jednotky sa ukladá do registra účtovných závierok v termíne podľa osobitných predpisov (napríklad § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z., § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z., § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov). Účtovnú závierku a oznámenie o schválení účtovnej závierky podáva na daňový úrad spoločenstvo vlastníkov bytov osobne alebo poštou, ak nekomunikuje s FS SR elektronicky. Výročná správa účtovnej jednotky sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok v termíne podľa osobitných predpisov (napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 23a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z.).