V oblasti financovania obnovy bytového fondu je Štátny fond rozvoja bývania popredným predstaviteľom úspešného finančného mechanizmu, ktorý za svoju 25 ročnú existenciu dokázal uspokojiť obrovské množstvo žiadateľov o podporu.

V predošlom roku Štátny fond rozvoja bývania poskytol podporu v účele obnova bytovej budovy všetkým žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky na pridelenie úveru, vďaka zdrojom ktoré mal k dispozícií. V tomto roku je situácia naďalej priaznivá, nakoľko financovanie obnovy bytových domov je jedným z prioritných programov, na ktorý naďalej Štátny fond rozvoja bývania vytvára podmienky pre využitie nových prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Spoločenstvá vlastníkov bytov,  správcovia bytových domov, obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia môžu žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytového domu, ale aj na odstránenie systémovej poruchy, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu.  Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu.

V roku 2021 Štátny fond rozvoja bývania poskytoval podporu podľa súčasne platného zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacej vyhlášky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Snímka-obrazovky-2021-12-06-o-15.10.11-1024x724.png

Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami môže byť poskytnutý, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška MDV SR č. 364/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Snímka-obrazovky-2021-12-06-o-15.11.07-1024x412.png
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je sfrb-1024x440.png