VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

V našom poistnom okienku nájdete najčastejšie otázky správcov a predsedov týkajúce sa poistenia bytových domov, na ktoré odpovedá náš partner v poistení Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. V prípade akýchkoľvek vašich otázok vo vzťahu k poisteniu ho neváhajte kontaktovať na e-mail: daniel.ferdinandy@agenturaferdinandy.com  alebo telefonicky na tel. čísle: 0908 973 621

Otázky a odpovede

V bytovom dome vznikol požiar v stúpačke elektrického vedenia, kde vznikla celková škoda 21.000 eur. Bohužiaľ poisťovňa nám preplatila len tie časti bytového domu, kde boli viditeľné poškodenia od požiaru. Tie časti, ktoré boli len zadymené, nám poisťovňa neuhradila, pretože tvrdí, že dym sme nemali pripoistený ? Dym nie je súčasťou požiaru ?

V každej poisťovni sa dym pri poisťuje ako samostatné riziko a bohužiaľ nie každý sprostredkovateľ poistenia upozorní klienta, že dym si je potrebné pripoistiť v poistnej zmluve. Z mojej skúsenosti môžem potvrdiť, že vo väčšine prípadov samostatný dym spôsobí väčšiu škodu, ako samotný požiar. Každý klient by si mal skontrolovať svoje poistenie bytového do  mu, či riziko dym má pripoistené. V dnešnej dobe je už však štandardné mať poistenie dym v základnom rozsahu poistných rizík. Ako príklad môžem uviesť, spred dvoch rokov poistnú udalosť, kedy sa deti hrali zo zápalkami a podpálili výťahovú šachtu. Požiar sa uhasil pomerne rýchlo, kde bola škoda minimálna, ale vzniknutý dym z zhoreniska tlel ešte niekoľko minút a poškodil vnútornú kabínu výťahu, laná na výťahu a na prvých troch poschodiach zadymil omietky na stenách a stropoch a do jedného bytu vošiel dym nielen cez dvere, ale aj cez inštaláciu elektrického vedenia. Celková vzniknutá škoda z rizika dym bola 6.280 eur. Samotný požiar spôsobil škodu len za 200 eur. V tomto prípade daný bytový dom mal aj pripoistenie dymu, čím sa mu uhradila celá škodová udalosť. Pokiaľ by bytový dom pripoistený dym nemal, všetky náklady by boli hradené z fondu opráv.

Na bytovom dome nám zo strechy domu spadol sneh na striešku nad vchodom. Došlo k rozbitiu striešky a úlomky striešky zranili okoloidúceho chodca. Poisťovňa nám uhradila striešku, ale neuhradila úraz poškodenému, ktorý bol mesiac PN a spoločenstvu prišiel regres zo Sociálnej a Zdravotnej poisťovne vo výške 3.600,- eur a tak isto časom muselo uhradiť aj ušlý zisk a odškodnenie poškodeného.  Prečo nedošlo k úhradám  ?

Striešku Vám poisťovňa uhradila z rizika ťarcha snehu, nakoľko to má väčšina poisťovní poistené v základnom rozsahu poistenia. Bohužiaľ, Vy ste nemali poistenú zodpovednosť voči tretím osobám, ktorá sa musí pripoistiť ku základnému poisteniu. Daná zodpovednosť kryje všetky škody za bytový dom, ktorá spôsobí škodu na majetku alebo ujmu na zdraví tretej osobe. Z praxe Vám môžem povedať, že zodpovednosť voči tretím osobám kryje napríklad škodu, keď na okoloidúceho chodca spadne omietka, dôjde k pošmyknutiu sa na schodoch bytového domu alebo omietka z bytového domu poškodí stojacie auto. Pokiaľ toto poistenie bytový dom poistené nemá, celú škodu musí hradiť z fondu opráv.   

Som predseda spoločenstva a spravujem 32 bytových jednotiek a chcel by som si poistiť svoju činnosť ? Nikto mi ale nevie povedať, či také poistenie existuje ?

Áno, je to možné. Ale nie každá poisťovňa vie poskytnúť dané riziko v poistnej zmluve, nakoľko donedávna všetky poisťovne ponúkali výkon správy bytového domu len pre správcov a bytové družstvá. V portfóliu pre členov ZLSBD ponúkame tri poisťovne, ktoré za pár centov na rok danú činnosť poistiť vedia. To znamená, že predseda spoločenstva je krytý pri výkone správy bytového domu. Pokiaľ nastane poistná udalosť pri činnosti správy, poisťovňa za spoločenstvo hradí poškodeným škodu na majetku, škodu na zdraví, regresné náhrady voči tretím osobám, súdne trovy, správne poplatky, právnu obhajobu a odškodnenie poškodených až do výšky poistnej sumy. Pre členov ZLSBD vieme dané pripoistenie ponúknuť až do výške 1.000.000,- eur. Ako príklad z daného pripoistenia môžem uviesť prípad, ktorý nastal v jednom menšom meste, kde predseda SVB zabudol urobiť revíziu výťahu a výťah s dvomi dospelými osobami sa zrútil z poschodia do suterénu. Spoločenstvu vznikla škoda vo výške 26.000 eur kvôli nedbanlivosti predsedu SVB. V tejto sume bola úhrada ušlej mzdy a odškodnenie poškodeným, regresy zo Sociálnej a Zdravotnej poisťovne a vysoká pokuta z Technickej inšpekcie. Daný bytový dom toto pripoistenie nemal a preto sa daná škoda musela uhradiť z fondu opráv. 

Pred troma mesiacmi nám prasklo potrubie mimo bytového domu, kde nám uniklo 2. tis. m3 vody a poisťovňa nám to odmietla uhradiť. Chcem sa preto spýtať, či existuje aj možnosť si pripoistiť takéto poistenie ? 

Bohužiaľ, väčšina poisťovní dané pripoistenie nehradí a predpokladám, že ani vo Vašej poisťovni, ste takéto pripoistenie nemali dohodnuté vo Vašej poistnej zmluve, preto Vám poisťovňa odmietla únik vody uhradiť. Pokiaľ ste, ale členom ZLSBD, máte možnosť si dané riziko, v tomto prípade „Náklady na uniknuté médium“ poistiť za veľmi výhodných podmienok a poisťovňa práve z tohto pripoistenia uhradí uniknutú vodu z potrubia pri poistnej udalosti. Naši členovia majú možnosť mať dané  pripoistenie dokonca bezplatne do poistnej sumy 1.000 Eur a len si dopoistiť vyššiu poistnú sumu za veľmi výhodné poistné. Ako príklad môžem uviesť poistnú udalosť z Martina, kde spoločenstvu prasklo spoločné potrubie pod bytovým domom, kde uniklo cca 2.500 m3 vody a SVB vznikla škoda cca 7.000 Eur, ktoré museli uhradiť vodárňam. Faktúra sa skladala z dvoch častí a to vodné a stočné. Klientovi som poradil, aby vodárne požiadal o odpustenie stočného, čím mu klesla faktúra na cca 4.500 Eur, zostávajúcu časť mu poisťovňa uhradila práve z pripoistenia : Náklady na uniknuté médium. Taktiež chcem upozorniť, že niekedy praskajú potrubia aj niekoľko desiatok metrov od bytového domu a stále to patrí danému bytovému domu. Aj tam, samozrejme poisťovňa uhradí „Náklady na uniknuté médium“, ale len v tom prípade, pokiaľ má daný bytový dom takéto pripoistenie. 

Som členom ZLSBD a potrebujem poradiť v súrnej veci. Pred mesiacom nám firma menila spoločné stúpačky a pri ich rekonštrukčných prácach došlo k prasknutiu tejto stúpačky, čím nám vytopili 5 bytov a spoločné priestory. Keď som hlásil poistnú udalosť do poisťovne, aby nám uhradili vytopenie, odpísali mi, že pokiaľ sa na bytovom dome robia stavebné alebo rekonštrukčné práce, tak to patrí do výluky z poistenia, keď firma urobí nejakú škodu na bytovom dome. Po obdržaní daného papiera z poisťovne, som išiel za majiteľom firmy, ktorá nám stúpačky menila a požiadal som ho o náhradu všetkých škôd. Ten mi z úsmevom na tvári povedal, že majú firemnú zodpovednosť a že z toho nám jeho poisťovňa škodu uhradí. Na moje veľké počudovanie, nám ale poisťovňa, kde bola daná firma poistená, odmietla uhradiť škody, nakoľko to ich poistka nekryje. Chcem sa spýtať, čo máme robiť, nakoľko na bytoch vznikla škoda cca 3.800 Eur a na spoločných priestoroch 680 Eur? 

Jediná možnosť, ako dostať peniaze od vinníka, čiže od tej firmy, ktorá Vám menila spoločné stúpačky bytového domu a urobila Vám škodu je, že sa mimosúdne dohodnete na úhrade všetkých nákladov spojených s poistnou udalosťou. Pokiaľ sa však s Vami firma nebude chcieť dohodnúť, tak to budete musieť riešiť len súdnou cestou. Preto, moja rada do budúcnosti, ako predísť takýmto problémom je, aby ste si ako člen ZLSBD pripoistil do Vašej poistnej zmluvy jedno špeciálne pripoistenie : „Poistenie stavebných alebo rekonštrukčných prác vykonávaných na poistenej budove“. Dané pripoistenie sa nedá poistiť bežne v žiadnej poisťovni a túto možnosť majú len naši členovia ZLSBD. V každej poisťovni je to výluka z poistenia, keď sa bytový dom rekonštruuje alebo robia stavebné práce, čo sa stalo aj vo Vašom prípade. Pokiaľ si ale pripoistíte dané pripoistenie, do budúcnosti Vám poisťovňa stále uhradí škodu pri stavebných alebo rekonštrukčných prácach a potom už bude vecou poisťovne, aby si škodu, ktorú Vám vyplatila, regresom žiadala od vinníka, t. j. firmy, ktorá to zapríčinila. Našim členom bežne dávame do poistnej zmluvy takéto pripoistenie na poistnú sumu 5. až 15 tis. Eur, za veľmi výhodných poistných podmienok.  

Chcem Vás poprosiť o radu. 26.06.2019 nám krupobitie poškodilo strechu na bytovom dome. Bytový dom máme poistený v jednej nemenovanej poisťovni, kde som nahlásil škodu. Obhliadkar bol strechu pozrieť a strechu sme museli celú vymeniť, nová strecha nás stála 22 tis. Eur. Na moje zdesenie, nám ale poisťovňa vyplatila len 60% z ceny strechy, nakoľko sme podľa poisťovne boli podpoistený. Kontaktoval som nášho poistného poradcu, ale ten už v poisťovni nepracuje a na pobočke nám nechcú vysvetliť, prečo nám poisťovňa nevyplatila celú škodu. Poistka na bytový dom bola robená v roku 2012. 

Podľa toho čo píšete, usudzujem, že Vám poistný agent poistil bytový dom na nižšiu sumu, akú mal bytový dom reálnu hodnotu v čase poistenia. V praxi to funguje tak, že každá poisťovňa, keď nastane poistná udalosť a je tam väčšia škoda, ako prvé skúma, či daný objekt bol alebo nebol podpoistený. To znamená, že pokiaľ klient poistí bytový dom na nižšiu poistnú sumu, akú má bytový dom reálnu hodnotu, poisťovňa zaplatí o toľko percent menej peňazí, o koľko percent je nižšia poistná suma oproti reálnej hodnote bytového domu. Poisťovne sú na podpoistenie veľmi citlivé a preto si na podpoistenosť treba dávať obzvlášť veľký pozor. Pokiaľ Vám môžem poradiť, ako prvé si nechajte prehodnotiť poistenie Vášho bytového domu, o akú výšku treba navýšiť poistnú sumu, aby Váš bytový dom bol poistený na reálnu hodnotu a vyhli ste sa tak v budúcnosti kráteniu poistného plnenia z dôvodu podpoistenosti. Pokiaľ ste členom ZLSBD, môžete si Vaše poistenie bytového domu nechať prehodnotiť aj u našej firmy, ktorá je partnerom pre poistenie pre členov ZLSBD. Za niekoľko mesiacov sme už našim členom prehodnotili viac ako sto zmlúv a vďaka exkluzívnym poistným podmienkam s viacerými poisťovňami, ktoré sú len pre členov ZLSBD sme dokázali výrazne navýšiť poistné sumy bytových domov, upraviť stávajúce zmluvy o nové pripoistenia pri zachovaní pôvodnej výšky poistného a vo viacerých prípadoch sme klientom ušporili značné finančné prostriedky. 

Som členom ZLSBD už viac ako rok a v Zlepšováku som sa dočítal, že ZLSBD má zvýhodnené poistné podmienky v Allianz Slovenskej poisťovni a v Generali poisťovni. Preto sa chcem spýtať, kde viem zistiť, aké podmienky v poistení môžem získať, ako člen ZLSBD. Už asi mesiac mi vyvoláva agent z poisťovne a ponúka mi vylepšenie poistenia našej bytovky, kde ale vychádza o 600 Eur vyššie poistné, ako platíme teraz. Sme 32 bytovka a platíme 713 Eur a agent nám tvrdí, že máme nízku poistnú sumu na bytovom dome a vraj nám chýbajú nejaké pripoistenia. Taktiež som čítal v Zlepšováku niečo o poistení predsedu. Keď som to spomínal agentovi, ktorý nám ponúka vynovenie poistenia, nevedel o čom hovorím. 

Áno, máte pravdu. ZLSBD má podpísanú dohodu z poisťovňami Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. a Generali poisťovňa, a. s., ktorá obsahuje zvýhodnené poistné podmienky a sadzby poistného, ktoré sú na Slovensku exkluzívne a môžu ich získať SVB, správcovia a družstvá, ktoré sú členmi ZLSBD. Preto, nám môžete poslať Vašu aktuálnu poistnú zmluvu na revíziu a my Vám pripravíme podrobný rozbor tejto zmluvy a zároveň aj novú ponuku, kde budú zohľadnené všetky výhody, ktoré môžu získať členovia ZLSBD. Viem Vám garantovať, že ako členovi ZLSBD Vám navýšime poistnú sumu na reálnu hodnotu Vášho bytového domu, v poistnej zmluve budete mať zahrnuté všetky pripoistenia, ktoré by moderné poistenie malo obsahovať a Vaše poistné sa vôbec nezvýši, ale môže byť ešte nižšie. Taktiež, ako člen ZLSBD, získate za niekoľko centov ročne poistenie „Zodpovednosti za škodu z výkonu správy bytového domu – tzv. poistenie predsedu“ na 200 tis. Eur, čo nie je bežné pripoistenie v žiadnej poisťovni a pokiaľ toto poistenie poisťovňa ponúka, dané pripoistenie vyjde klienta od 50 Eur do 200 Eur ročne. 

Som správca z Bratislavy. Chcem sa spýtať na poistnú udalosť, ktorá sa stala na jednom bytovom dome, ktorý spravujem. V lete pri daždi zatieklo cez strechu do bytu vlastníka a zatiekli mu steny v kuchyni a obývačke. Vymaľovanie stálo 235 Eur.  Nahlásil som škodu do poisťovne, kde je bytový dom poistený a tá škodu zamietla. Tak som nahlásil škodu do poisťovne, kde mám ako správca poistenú zodpovednosť z výkonu správy bytového domu, kde máme poistnú sumu 20.000 Eur a spoluúčasť 150 Eur. Je to jedna z menších poisťovní. Tá nám škodu uznala  a na moje počudovanie nám  poslala na účet 85 eur, pretože odrátali spoluúčasť, ktorú som mal na zmluve, čim som musel z peňazí firmy doplatiť vlastníkovi bytu 150 Eur. Preto sa chcem spýtať, či sa dá poistiť aj zodpovednosť za primerané poistné, kde by som mal ako správca nižšiu spoluúčasť, aby som nebol stratový pri takýchto poistných udalostiach, keď sa škoda hradí zo zodpovednosti správcu? Ešte Vás chcem upozorniť, že som Vaším členom ZLSBD od konca minulého roka. 

Áno, máte pravdu, veľa správcov má poistenú zodpovednosť správcu s vysokými spoluúčasťami, na čo potom doplácajú pri poistných udalostiach, kde sa škody hradia práve z ich zodpovednosti. Práve preto ZLSBD pre svojich členov uzatvorilo dohodu, v ktorej dojednalo exkluzívne podmienky poistenia, s nulovou spoluúčasťou. V praxi to znamená, že keby ste mali v tej dobe, keď sa daná udalosť stala, poistnú zmluvu uzavretú cez dohodu ZLSBD, tak by ste z firemných peňazí nemuseli nič doplácať, pretože všetko by za Vás hradila poisťovňa, vzhľadom na dojednanú nulovú spoluúčasť. Zároveň Vás chcem upozorniť, že máte veľmi nízku výšku poistnej sumy 20.000 Eur. Opätovne z praxe môžem potvrdiť, že ako partner poistenia pre ZLSBD, už som robil revízie poistných zmlúv viacerým správcom, ktorí sú členmi ZLSBD, a pokiaľ mali poistné sumy pri zodpovednosti správcu podobné ako Vy alebo aj o niečo vyššie, tak cez dohodu ZLSBD získali poistnú sumu 200.000 Eur, s nulovou spoluúčasťou a výška poistného im zostala v rovnakej výške. 

Už mesiac sledujem dianie okolo výbuchu plynu na bytovom dome na ulici Mukačevská 7 v Prešove. Som správca zhruba s dvomi tisíckami spravovaných bytových jednotiek už viac ako 15 rokov. Moja otázka znie, ako viem zistiť, či bytové domy, ktoré mám pod správou sú poistené tak, aby v prípade obdobné situácie, boli bezproblémovo uhradené všetky škody. Oslovil som už agenta z jednej nemenovanej poisťovne, ale ten mi tvrdí, že poistné sumy na jednotlivých bytových domoch si mám určiť sám, čo ale nie je v mojich silách. Ešte chcem povedať, že som členom ZLSBD už rok a pol a viem, že Vaše združenie má nejaké dohody z poisťovňami, kde vraj máme zvýhodnené podmienky.

Ďakujem za Vašu otázku, ktorá je v dnešnej dobe viac ako aktuálna. Za posledný mesiac naša kancelária obdržala desiatky podobných otázok od klientov a žiadosti o revízie ich poistných zmlúv. Najviac klientov zaujímalo, či majú dostatočne zabezpečené poistenie ich bytových domov a hlavne či na poistných zmluvách majú postačujúcu poistnú sumu. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov boli bytové domy pod poistené, čo v praxi znamená, že pokiaľ by nastala podobná situácia ako tá v Prešove, tak by im poisťovňa vyplatila sumu, za ktorú by si vlastníci bytov nedokázali kúpiť nové byty, ale ani nedokázali postaviť bytový dom podobný tomu, kde aktuálne bývajú. Teraz sa však vrátim ku Vašej otázke, ako zistiť, či máte dostačujúce poistné sumy na bytových domoch vo Vašej správe. Agent, ktorého ste oslovili, aby Vám pomohol určiť poistné sumy na bytových domoch, ktoré spravujete, Vám mal jednoznačne sám poradiť, ako určiť výšku poistnej sumy na každom bytovom dome. Pokiaľ daný agent alebo maklér sa v danej problematike aspoň trochu vyzná, tak podľa M2 vie približne vyrátať poistnú sumu bytového domu, aby v prípade totálnej škody na bytovom dome poisťovňa uhradila plnú výšku poistného plnenia. Za posledný mesiac sa však veľmi často stretávam aj s opačnou situáciou. Rôzni agenti sa snažia bohužiaľ túto nešťastnú mimoriadnu situáciu aj zneužiť a správcom a spoločenstvám urobia revízie poistných zmlúv také, kde im zbytočne navyšujú poistné sumy a tým im výrazne stúpne výška poistného, čo potom musia správcovia a spoločenstvá nechávať odsúhlasovať na schôdzach, resp. zhromaždeniach, aj keď mali pôvodnú poistnú sumu postačujúcu. Nakoľko ste členom ZLSBD, môžete si nechať porovnať ponuky z poisťovní, ale taktiež aj od našej firmy, partnera pre poistenie v ZLSBD a my Vám pripravíme nové poistné podmienky, poistné riziká a hlavne koľko za nové poistenie zaplatíte, nakoľko ZLSBD má pre svojich členov podpísané dve lukratívne dohody o poistení, kde sú výrazne znížené sadzby poistného a veľa benefitov a pripoistení, ktoré si okrem členov ZLSBD nevie žiadny správca a SVB poistiť. Pred pár dňami sme mali prípad, kedy správca po revízii poistnej zmluvy dostal novú ponuku, kde mu jeho maklér navýšil poistnú sumu o 2 mil. Eur, ale tým sa mu navýšila aj neprimerane výška poistného, čo by mal správca problém obhájiť na schôdzi. Keď nás správca oslovil ako partnera pre poistenie v ZLSBD ohľadne revízie jeho aktuálnej zmluvy a návrhu novej ponuky, ktorú dostal od svojho makléra, tak sme mu poistenie prehodnotili tak, že sme bytový dom ohodnotili na reálnu poistnú sumu, aby pri totálnej škode na bytovom dome dostali vlastníci bytov poistné plnenie v plnej výške a zároveň výška poistného vďaka členstvu v ZLSBD klesla o desiatky Eur smerom dole oproti ich aktuálnej výške poistného v stávajúcej poistnej zmluve, kde bol bytový dom značne pod poistený. Vďaka tomu vlastníkom bytov nebude hroziť to, čo sa stalo na bytovom dome na Mukačevskej ulici, kde pokiaľ by štát a občania neprispeli poškodeným vo verejných zbierkach, tak by vlastníci bytov skončili tak, že by si ledva za poistné plnenie z poisťovne kúpili garsónky.

Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.
e-mail: daniel.ferdinandy@agenturaferdinandy.com 
tel. č.: 0908 973 621