Jeden fakt na úvod…. Nejde nám o to sa chváliť, ale je to proste tak. Máme najviac skúseností a praxe v rovine likvidácií spoločenstiev vlastníkov bytov a nebových priestorov (ďalej ako „SVB“). Vďaka vám. Účelom tohto článku je však podať informáciu, že ísť 5 minút dozadu je to isté ako ísť 55 minút dopredu.

Likvidácia SVB je zákonným procesom, ktorý nasleduje bezprostredne po prijatí rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, či už na zhromaždení alebo v písomnom hlasovaní o zrušení spoločenstva vlastníkov. Rušia sa tým všetky orgány SVB (predseda, rada, aj akékoľvek iné orgány založené zmluvou o spoločenstve). Aj napriek skutočnosti, že sa nebavíme o obchodnej spoločnosti, ale o SVB, ktoré upravuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „BytZ“), na likvidáciu je nevyhnutné použiť primerane § 70 – § 75k zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný zákonník“, nakoľko BytZ problematiku likvidácie neupravuje úplne, ale iba odkazom.

Začiatok likvidácie sa zdá byť jasný …

Samotný proces likvidácie začína rozhodnutím vlastníkom o vstupe do likvidácie SVB, Vyznačenie likvidátora do registra spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov má len informatívny charakter. Tento okamih je dôležitý z hľadiska ďalších následných krokov a procesov v rámci likvidácie. Zápis likvidátora sa uskutočňuje zväčša elektronickým podaním na príslušný okresný úrad, sekciu všeobecnej vnútornej správy s povinnými prílohami, ktorými sú

  • zmluva o výkone správy
  • prezenčná lista zo zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená likvidácia alebo písomné hlasovanie a samozrejme samotná
  • žiadosť o zverejnenie informácie o vstupe likvidátora

Na prvý pohľad jednoznačný postup však nás vie hneď na úvod „likvidácie“ prekvapiť nejednotným postupom okresných úradov. V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“), ktorý upravuje elektronický výkon verejnej moci v rozsahu právomocí  orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov a ktorý by nám mal uľahčiť, zefektívniť a najmä zrýchliť komunikáciu s úradmi, práve naopak v poslednej dobe najmä sťažuje a komplikuje proces aj priamo v kontexte likvidácií. Lebo ľudský faktor…