Je ťažké si predstaviť niečo viac traumatizujúce ako požiar, ktorý Vám dokáže zničiť vaše pohodlie domova. Po požiari prichádza zúfalstvo a bezradnosť. Hasiči už uro­bili svoju prácu, tak ako aj obhliadkár z poisťovne. Teraz je potrebné roz­hodnúť, čo ďalej. Čitatelia na rôznych fórach hľadajú odpovede na problém – ako postupovať pri škodách po požia­ri a ako vyčistiť steny a inventár, ktorý bol zadymený od sadzí a popola.

Preto sa v tomto článku budeme zaoberať otázkou, či je vhodné sanácie vykonávať svojpomoc­ne alebo je lepšie osloviť odborníkov. Po požiari je kľúčových prvých 48 ho­dín na to, aby sa človek správne rozho­dol, ako ďalej postupovať. Vypratávanie termicky nenávratne poškodených vecí si viete urobiť aj svojpomocne, ale ako si poradiť s technicky náročnejšími vecami a hlavne priviesť svoj domov do pôvodného t.j. zdraviu nezávadného stavu? Z pohľadu následnej škody sú najhoršie materiály na báze polymérov, ktoré sa nachádzajú napr. v kobercoch z polyakrylonitrilu (PAN), v sedačkách z polyuretánu resp. molitanu (PU), v textíliách z polyesteru (PES) až po rôzne hračky a elektroniku z (PVC). Totižto pri termickej reakcii (horení) sa tieto polyméry štiepia a okrem mast­ných sadzí, dechtov a iného, sa produ­kuje aj kyselina chlorovodíková (HCL), Práve tá následne reaguje so vzdušnou vlhkosťou a veľmi agresívne napáda hlavne povrchy rýdzich kovov, na kto­rých vytvára oxidáciu tzv. koróziu. Pri veľkých plochách ide skôr o esteticky problém, ale čo napr. pri elektrických vedeniach, resp. chladných často pár milimetrových spojoch v elektronic­kých zariadeniach?

Účinná a mimoriadne dôležitá po­moc sa začína prvotnými opatreniami, aby človek zastavil rozširovanie škody a získal viac času na konzultáciu napr. s poisťovňou o preplatení primeraných nákladov na uvedenie do pôvodného stavu. Po požiari treba objekt zastabilizovať a zakonzervovať. Ďalším problé­mom po požiari sú, usadeniny splodín horenia. Tieto látky majú neblahý vplyv na ľudský organizmus.

Otázka  od  čitateľky Andrey z fóra:

Reštaurujeme dom, už sme ho mali takmer dorobený a zasiahol guľový blesk. Na chodbe bolo ohnisko a zho­rela plastová detská tatrovka a jedna kartónová krabica. Dom bol našťastie zatvorený, tak keď došiel kyslík doho­relo, ale celý dom je čierny a zadymený. Steny, sadrokartónové stropy, podlahy, nové radiátory, všetko je čierne od sad­zí. Prosím skúste poradiť, ako to očis­tiť. Samozrejme v celom dome strašný zápach. Budem vďačná za všetky rady. Sestra nedávno vyhorela. Vyhodili iba veci, ktoré boli pôvodne biele a nedali sa dobre očistiť, prípadne boli obhorené. Smrad tam bol strašný, no po očistení – namaľovaní, to neprešlo… Umyli to nejakou špeciálnou hubkou na tieto účely. Byt nanovo vymaľovali, ale spomínala, že im tiež radili dať dole omietku aspoň v tej miestnosti, kde bolo ohnisko požiaru, no zápach stále zostal.

Odpoveď na otázku:

Pri neodbornej sanácii steny a inventár nevyčistíte tak, aby boli bez zápachu a aby bol priestor v zdraviu nezávad­nom stave. Veľakrát sa už pri neodbornom vysáva­ní, resp. ometaní robí veľká chyba, lebo tieto pevné častice sa môžu viac zatrieť do omietky, resp. iného povrchu. Sadze po požiari nemožno zotrieť tak ľahko ako bežný domáci prach a ani zápach po požiari nemožno len tak vyvetrať. Na to, aby bol dosiahnutý uspokojivý výsledok – to znamená úplného od­stránenia škodlivých látok a zápachu – je potrebné profesionálne vybavenie a značné množstvo skúseností. Po od­satí sadzi sa mastné kontaminované po­vrchy musia umyť špeciálnou chémiou, pretože bežne dostupnými prostried­kami nemožno odstrániť kontamináciu a veľakrát dochádza iba k rozmazaniu a nie k dekontaminácii (odstráneniu škodlivín). Samozrejme, že zasiahnu­tá omietka sa dá aj stavebne obiť a na­niesť nanovo, ale z ekonomickejšieho a časového hľadiska je rentabilnejšie takýto povrch špeciálne zneutralizovať a tým pádom pripraviť na maľovanie, ktoré dôsledne chytí iba na odmaste-ný povrch. Avšak, ak sa nová maľovka nanesie na rozmazaný a častokrát iba na oko umytý povrch, môže časom táto kontaminácia začať vystupovať na povrch a vytvárať tzv. mapy. Ak sa na začiatku zvolí zlý postup, tak už bu­dete musieť dať dolu aj omietku, čo je finančne nákladová záležitosť. Preto je tu potrebná ruka odborníka. Sanačná firma na odstraňovanie sadzí použije špeciálny prístroj, kde práve ním za­bráni zatláčaniu popola do omietky. Po odstránení sadzí sa steny môžu násled­ne umyť mokrou sanačnou metódou. Samozrejme aj tu je potrebné použiť špeciálnu chémiu na čistenie a steny následne zneutralizovať. Ľudia si častokrát myslia, že inventár ktorý je od sadzí sa musí vyhodiť. Svojpomocným čistením nedokážu dosiahnuť požado­vaný výsledok. Inventár potom vyhodia a riešia kúpu nového. Dá sa však tiež zachrániť. Treba ale povedať, že saná­cia musí byť rentabilnejšia, ako kúpa nového inventáru. Pri čistení inventá­ru sa zvolí adekvátny postup sanačnej metódy a následne, napr. za použitia látky na báze prírodného kaučuku či už vo forme nastriekania filmu, ktorý do 24 hodín uschne a stiahne sa z povr­chu ako koža alebo špeciálnymi špon­giami, ktorými povrch tzv. gumujeme, resp. sanujeme, bez použitia mokrej sanačnej metódy. Touto špeciálnou technikou sa dajú zachrániť dôležité dokumenty, obrazy a rôzne druhy star­ších fotografií, pri ktorých nie je mož­né použiť mokré procesy. Po dokonče­ní sanačných prác prichádzajú na rad rekonštrukčné práce. Tu prichádza na rad otázka, či chcete všetky práce vy­konávať svojpomocne v rámci svojej dovolenky alebo hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám vie dať pomocnú ruku a zastrešiť všetko od A po Z.

Iba profesionálnym prístupom sa dá dosiahnuť slobodné rozhodnutie človeka, ktorý je už aj tak v krízovej situácii. Nemusíte byť na to sami. Profesionáli vám vedia ušetriť čas aj peniaze. Po odbornej bezplatnej konzultácii budete vedieť, ako máte ďa­lej postupovať. Za opýtanie nikto nič nedá a následne sa môže stále slobod­ne rozhodnúť a ako sa vraví radšej sanovať ako banovať.

SANAC je jedným z lokálnych lídrov v oblasti sanácie a odstraňovania škôd po požiaroch, záplavách, živelných pohromách a ďalších nepredvídateľných škodových udalostiach. Sanujeme požiarmi poškodené budovy, vybavenie, inventár, stroje, elektrické zariadenia, zachraňujeme dokumenty a dáta, zaoberáme sa vysúšaním a opravami. Profesionálne, rýchlo a účinne zasiahneme všade tam, kde je to potrebné. Pô-sobíme ako v súkromnom, tak aj v priemyselnom sektore 24 hodín, 365 dní v roku.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.sanac.sk