Bezpečná prevádzka výťahov sa týka ochrany života a zdravia ľudí. Vo vzťahu k činnosti predsedov SVB je mimoriadne dôležité dodržiavanie príslušných noriem, najmä pokiaľ ide o ich výkon kontrolnej a revíznej činnosti.

Právna úprava kladie mimoriadny dôraz na zodpovednosť a svedomitosť pri vykonávaní pracovných činností s výťahmi, a to pri maximálnom dodržiavaní bezpečnostných predpisov, technologických postupov a ďalších noriem. Vyššie uvedenému musí zodpovedať aj právna úprava v oblasti správy bytových domov. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) v tomto smere v ustanovení § 9 ods. 4 ukladá predsedovi SVB povinnosť zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Zároveň pri tomto ustanovení je vnútorný odkaz na ďalšie právne predpisy; predovšetkým zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhodyzákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmizákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ku ktorým je zároveň predseda SVB povinný prihliadať.

K právnej úprave z oblasti správy bytových domov pristupujú aj normy trestného práva; najmä ustanovenie § 28 ods. 1 Trestného zákona upravujúce okolnosť vylučujúcu trestnosť činu – výkon práv a povinnosti.

„Predseda SVB sa zbaví trestnej zodpovednosti za následok trestného činu – úraz vlastníka bytu v bytovom dome spôsobenom prevádzkou technického zariadenia, ak pri nakladaní s týmto technickým zariadením v bytovom dome dodržal samotný zákon o vlastníctve bytov a vyššie citované právne predpisy, na ktoré odkazuje tento zákon.“

Z praktického hľadiska tak predseda SVB musí zabezpečovať pravidelné kontroly a revízie týchto zariadení, ich údržbu, opravy a výmeny len odborne zdatnými osobami. Práve tieto odborne kvalifikované osoby zabezpečujú dodržiavanie príslušných noriem a pracovných postupov, pri ich údržbe a výmene.

Vzhľadom k tomu, že poruchou technických zariadení je ohrozený život a zdravie osôb, vlastníci bytov nemôžu v žiadnom prípade zakázať predsedovi SVB výmenu starého výťahu, ktorým je ohrozený život a zdravie ľudí, nielen vlastníkov v dotknutom bytovom dome.

V prípade, že predseda SVB takúto výmenu aj realizuje, má právo od vlastníkov bytov a nebytových priestorov požadovať zaplatenie nákladov za výmenu technického zariadenia.

Predseda SVB má zabezpečiť 4x ročne odbornú prehliadku výťahu, 1x za 3 roky odbornú skúšku výťahu a 1x za 6 rokov opakovanú úradnú skúšku. Tiež je dôležitá aj pravidelná týždenná kontrola výťahu, ktorú môže vykonávať odborne poučená osoba, tzv. dozorca výťahu.

Pokiaľ ide o montáž a údržbu výťahov, je povinnosťou predsedu SVB zabezpečiť, aby ju vykonávali len osoby-montéri s osobitnou kvalifikáciou. Pracovné postupy pri týchto činnostiach sú obvykle upravené štátnou normou, napríklad ČSN 27 4002, ČSN 27 4009, ČSN 34 1340.

Jestvuje prípad z praxe orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom sa prejavil nedbanlivostný prístup a nedodržanie príslušných noriem a predpisov pri oprave výťahu so závažným následkom – ťažkou ujmou na zdraví vlastníčky bytu. Montér výťahu za svoju nedbanlivosť dostal trest odňatia slobody vo výmere dva roky s náhradou nákladov za bolestné poškodenej.

Z tohto dôvodu je povinnosťou predsedov SVB dôsledne vyberať dodávateľov montážnych, opravárenských a údržbárskych prác na technických zariadeniach, vrátene výťahov, pričom pri ich výbere by hlavným kritériom nemala byť len samotná cena dodávateľských prác.

Článok v plnom znení si môžete prečítať NA TOMTO ODKAZE.