Každé SVBaNP má už schránku zriadenú, treba ju však aktivovať

Informácie o tom, že predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú povinnosť aktivovať si elektronickú schránku na www.slovensko.sk vás pravdepodobne stretáva pomaly na každom kroku. Pôvodný termín, do ktorého bolo pre predsedov SVBaNP povinné aktivovať si elektronickú schránku bol stanovený na 1. júna 2020.

Medzi hlavné snahy nášho Združenia počas pandémie patrilo upozorniť kompetentné orgány na mnoho problémov súvisiacich s aktiváciou. Na túto problematiku sme upozornili aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorí nás na základe našej iniciatívy pozvali na odborné stretnutie v zložení približne 25 odborníkov spoločne s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Výsledkom rokovania bolo, že termín povinnej (ale nie dobrovoľnej) aktivácie elektronických schránok pre predsedov SVBaNP sa odkladá až na 1. novembra 2020.

Každému SVBaNP už štát elektronickú schránku zriadil, resp. vytvoril. Takto vytvorená el. schránka však stále nie je aktivovaná! Aktivácia sa rozlišuje na povinnú a dobrovoľnú. Proces povinnej aktivácie el. schránky sa odkladá na 1. november, no spoločenstvám vlastníkov odporúčame aktivovať si schránku dobrovoľne už počas letných mesiacov a túto povinnosť tak neodkladať na poslednú chvíľu.

Vybavíme všetko za vás a budete mať všetko pod kontrolou

Ak predseda SVBaNP nemá zabezpečený pravidelný prístup k počítaču alebo internetu, prípadne si nemôže alebo nechce elektronickú schránku aktivovať a spravovať sám, môže nás ako Združenie splnomocniť a ponechať tak správu elektronickej schránky na nás. Aby sme spoločenstvám vlastníkom bytov a nebytových priestorov v tejto veci boli čo najviac nápomocní a od tejto povinnosti ich svojim spôsobom odbremenili, rozhodli sme sa, že v prípade záujmu zo strany predsedov SVBaNP, nás môžu splnomocniť ako oprávnené osoby na spravovanie ich elektronických schránok.

Podmienky poskytovania služby spravovania el. schránky

Členom ZLSBD bude táto služba sprístupnená za výhodných podmienok, a to za príplatok k už existujúcemu členskému príspevku vo výške 0,20 eur/byt a nebytový priestor/mesiac. Poplatok za túto službu nie je možné uhrádzať prostredníctvom kreditu na stránke www.lepsiasprava.sk (bytíkov), ktorými disponuje každý náš člen vo výške jeho členského príspevku. V prípade spravovania vašej elektronickej schránky našim združením vám však bude výška príspevku za túto službu pripísaná v plnej výške do kreditu vo forme bytíkov, presne tak ako celý členský príspevok.

V prípade ak bude mať o túto službu záujem SVBaNP, ktoré nie je členom ZLSBD, táto služba mu bude poskytnutá za poplatok 0,40 eur/byt a nebytový priestor/mesiac. Zároveň je však pre nečlenov stanovená minimálna výška poplatku za túto službu na 100 eur na 12 mesiacov.

Aké výhody prináša spravovanie elektronickej schránky cez ZLSBD?

Ak spoločenstvu vlastníkov príde do elektronickej schránky zásielka, prepošleme ju na bežnú e-mailovú adresu predsedu a zároveň ho na doručenie došlej pošty upozorníme aj telefonicky a formou sms, čím predsedovi odpadá starosť a povinnosť pravidelne sa pomocou čítačky a občianskeho preukazu s čipom pripájať do svojej elektronickej schránky zriadenej na  www.slovensko.sk.

Naše združenie tak na seba preberie plnú zodpovednosť za správu elektronickej schránky a predsedovia tak budú mať o starosť menej. Spolupráca je založená na zmluvnom základe tak, aby boli jasne a zrozumiteľne upravené vzájomné práva a povinnosti medzi ZLSBD a spolupracujúcim spoločenstvom.

Spolupráca so ZLSBD prináša v tejto oblasti hneď niekoľko ďalších výhod:

  1. nepotrebujete občiansky preukaz s čipom
  2. nepotrebujete pravidelne sledovať elektronickú schránku
  3. elektronickú schránku vám zadarmo aktivujeme
  4. pravidelne budete informovaní o došlej pošte a o jej obsahu
  5. budete mať možnosť kedykoľvek si poštu vytlačiť
  6. budete mať možnosť relevantne sa poradiť o obsahu došlej pošty s našimi pracovníkmi a o možnostiach spracovania odpovede
  7. budete mať možnosť kedykoľvek aj poštu naskenovať a odoslať v našej kancelárií
  8. komunikácia ZLSBD s orgánmi verejnej moci je zabezpečená vyššou formou certifikácie
  9. budete pravidelne informovaní o došlej pošte e-mailom a tiež formou sms
  10. obsah došlej pošty vám bude odoslaný na vami uvedenú e-mailovú adresu v deň jej doručenia na www.slovensko.sk

Bezplatná aktivácia elektronickej schránky pre členov ZLSBD

Pre tých predsedov SVBaNP, ktorí majú všetky dostupné prostriedky na to, aby svoju elektronickú schránku navštevovali pravidelne, ale majú problém si ju sami aktivovať, máme tiež dobrú správu. S aktiváciou elektronickej schránky bezplatne pomôžeme každému členovi ZLSBD priamo v priestoroch našej bratislavskej kancelárie na Štefánikovej 23, ktorýkoľvek deň v čase od 9:00 – 16:00 hod. V košickej kancelárií na Štúrovej ulici 27 si predsedovia SVBaNP, ktorí sú našimi členmi budú môcť elektronickú schránku aktivovať od 1. augusta 2020.