Oblasti poistenia bytového domu a ako má vyzerať komplexná ochrana majetku vlastníkov sme venovali niekoľko článkov. Tentokrát chceme upriamiť vašu pozornosť na správne dojednanie poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone správy bytového domu, ktorá vás má chrániť, či už ste správca bytových domov alebo predseda spoločenstva.

V uplynulých dňoch vás určite všetkých zastihla a zasiahla správa o tragickej nehode, ktorú spôsobilo samovoľné uvoľnenie výťahovej kabíny v bytovom dome. Vzhľadom na to, že ide o vyhradené technické zariadenie bytového domu, ktoré podlieha normám a vyhláškam a sú s nimi spojené aj odborné prehliadky v pravidelných intervaloch, ktoré zabezpečujete vy, ako správcovia alebo predsedovia spoločenstiev, je práve táto činnosť, resp. starostlivosť spojená s výkonom správy bytového domu. Takéto tragické momenty v našich životoch nám pripomenú, že správa bytového domu prináša so sebou veľkú zodpovednosť, ktorá je vložená do vašich rúk. Či už ste predsedom spoločenstva alebo správcom bytového domu, znášate plnú zodpovednosť, ktorá vám priamo vyplýva zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. A prípadne aj zabudnutá revízia v prípade tragickej nehody je v plnom rozsahu na vašej zodpovednosti.

Správca už na začiatku svojej činnosti pri zápise do zoznamu správcov musí mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy v primeranom rozsahu počtu spravovaných bytových domov v pomere rizika spojeného s výkonom správy.  Predseda spoločenstva by mal mať takúto zodpovednosť poistenú v rámci poistenia bytového domu.

Z našich skúseností  vám však môžeme povedať, že sa v bežnej praxi stáva, že predseda spoločenstva je v mnohých prípadoch lepšie chránený ako správca, ktorý má na starosti viacero bytových domov. V mnohých poistných zmluvách majú správcovia aj v dnešnej dobe veľmi nízku poistnú sumu, ktorá sa pohybuje v rozpätí od 25 000,- Eur až do 100 000,- Eur, čo je v dnešnej dobe nepostačujúce, nakoľko škody, ktoré môžu vzniknúť pri správe bytového domu sa môžu šplhať niekedy  až do výšky niekoľko 100 tis. Eur.

Predsedovia SVBaNP by nemali zabúdať, že za prípadné škody spôsobené svojou činnosťou zodpovedajú celým svojim majetkom. Avšak predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí sú členmi Združenia pre lepšiu správu bytových domov sú automaticky poistení na čistú finančnú škodu až do výšky 100 000,- Eur!

Zodpovednosť za škodu viete mať poistenú až do výšky 1 mil. Eur, stačí vám k tomu len jediné, kontaktovať nás na tel. čísle 0908 973 621 alebo na e-mail: daniel.ferdinandy@insia.com a my vám poradíme, na akú poistnú sumu by ste mali mať podľa počtu vami spravovaných bytov poistenie za škodu zo zodpovednosti z výkonu správy bytového domu uzavretú.