Na Slovensku sa stále nachádza množstvo bytových domov, ktoré nespĺňajú súčasné normy, pretože majú rôzne konštrukčné vady či nedostatky z bývalých technológií a pracovných postupov. Jedinou cestou, ako ich napraviť, je kompletná obnova bytového domu, ktorej základným menovateľom by nemala byť len zmena farby vonkajšej fasády, ale najmä energetická úspora či zlepšenie technického stavu.

Rekonštrukcia bytového domu prináša množstvo výhod, ktoré spočívajú napr. v zlepšení energetickej hospodárnosti budovy takmer o polovicu s priaznivým dosahom na skutočnú spotrebu energie. Ďalšou výhodou je taktiež predĺženie životnosti bytového domu či finančné zhodnotenie jednotlivých bytových jednotiek. Okrem zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmeny okien či dverí sa pod obnovou bytového domu rozumie aj odstránenie statických porúch bytového domu, vyregulovanie vykurovacej sústavy a tiež výmena výťahu alebo zavedenie bezbariérového prístupu.

Na financovanie obnovy bytového domu je v súčasnosti možné využiť štátnu finančnú podporu vo forme bankových záruk, ako aj komerčný úver. Jednou z výhod pri poskytnutí komerčného úveru spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov je, že neobmedzuje vlastnícke práva majiteľov bytov pri predaji bytov v ich vlastníctve.

ČSOB vám na obnovu bytového domu ponúka účelový investičný úver RENOVO:

  • určený výlučne pre vlastníkov bytových domov a nebytových priestorov,
  • vhodný na financovanie obnov, t.j., údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácií bytových domov (spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo domu),
  • s úverovým limitom od 8 300 € až do 1 000 000 € a obdobím čerpania maximálne 12 mesiacov,
  • zabezpečenie do 10 000 € na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva,
  • bez nutnosti predkladať znalecký posudok.

Významný a pozitívny vplyv na realizáciu obnovy bytových domov na Slovensku má už niekoľko rokov podpora štátu. Ide predovšetkým o rôzne podporné programy poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB), a aj v tejto forme financovania obnovy bytového domu môžete využiť ponuku ČSOB.

Banková záruka ČSOB v prospech ŠFRB je platobná záruka pokrývajúca povinnosť dlžníka (spoločenstva vlastníkov bytov alebo vlastníkov zastúpených správcom) včas a riadne splatiť úver poskytnutý zo strany ŠFRB ako formu podpory v oblasti financovania obnovy bytového domu.

Účelom takejto bankovej záruky je zabezpečenie maximálne 100 % nesplatenej istiny úveru bez príslušenstva poskytnutého ŠFRB spoločenstvu vlastníkov bytov alebo vlastníkom zastúpeným správcom. Minimálna možná výška bankovej záruky ČSOB poskytnutej v prospech ŠFRB je 16 600 €, v prípade kombinácie s úverom RENOVO poskytnutým ČSOB.

ČSOB patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu. Okrem kompletnej ponuky bankových produktov vyniká aj vďaka uplatňovaniu bankopoistného konceptu a osobitú pozornosť venuje aj komunálnemu financovaniu. Ak sa teda rozhodnete zmodernizovať váš bytový dom a bývať úspornejšie, využite jednu z ponúk od ČSOB. Viac informácií sa dozviete TU.