Zvyšovanie cien tovarov a služieb nie je vždy najpríjemnejšou témou, najmä nie pre adresátov platby. Existujú však určité objektívne faktory, o ktoré sa môžu dotknuté osoby oprieť a odôvodniť tak aj nárast vlastných cien či poplatkov. V roku 2022 to bol hlavne nárast cien energií, potravín a pohonných hmôt.

Konkrétne určenie výšky navyšovania cien predstavuje „inflačný koeficient“, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR. Za rok 2022 predstavuje výšku 12,8 %. Vo vzťahu k výkonu správy zohráva dôležitú úlohu fakt, že ide dodávanie služby a teda je relevantné platbu za výkon správy týmto spôsovom aj navyšovať. Jedinou podmienkou je súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov získaný na schôdzi alebo písomným hlasovaním. Ideálne, ak by išlo o súhlas generálny, teda nie platný na určité obdobie, prípadne mať moňosť navyšovania platby o inflačný koeficient zahrnutú priamo v zmluve o výkone správy. V takom prípade nie je potrebný následný súhlas vlastníkov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.. To isté platí aj vo vzťahu k odmenám predsedov SVB, členov rady SVB, zástupcov vlastníkov a podobne. Samozrejme za predpokladu, že je navyšovanie odôvodonené rozhodnutím vlastníkov.

Je dôležité podotknúť, že výšku koeficientu zverejňuje Štatistický úrad SR každoročne. Všetko o inflácií si môžete prečítať aj na webe Štatistického úradu.