Vedenie účtovníctva spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako SVBaNP“) nie je až tak komplikovanou témou, no napriek tomu jej nerozumie vysoký počet ako správcov, tak aj SVBaNP. Napriek tomu, že ide o právnickú osobu, tak nie vždy je nevyhnutné viesť účtovníctvo. Dôvodom je hlavne skutočnosť, že účtovníctvo sa vedie v prípade, ak má právnická osoba vlastný majetok, čomu vo väčšine prípadov SVBaNP tak nie je. Objavujú sa však reálne opodstatnené názory, že sa účtuje aj o cudzom majetku, čo by odôvodňovalo záver, že každé SVBaNP je povinné viesť účtovníctvo. V prípade, ak sa netvorí majetok SVBaNP napr. prostredníctvom platby za správu, tak sa len evidujú platby vlastníkov alebo možné nedoplatky. Do majetku SVBaNP však majetok vlastníkov nepatrí a preto sa len eviduje. Akým spôsobom sa počas roka riešia platobné práva a povinnosti vlastníkov a tretích osôb, je predmetom ročného vyúčtovania. Ako to teda ozaj je s vedením účtovníctva?

Novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zverejnenou pod č. 456/2021 Z. z. sa mení § 23 ods. 6 daného zákona. V zmysle tohto zákona budú neverejnú časť tvoriť len účtovné závierky pobočky zahraničnej banky, pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočky poisťovne z iného členského štátu, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zaisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej zaisťovne, pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie a účtovné závierky fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.

Rozširuje sa teda verejná časť Registra účtovných závierok (ďalej len „register“) o ďalšie právne formy právnických osôb, čím budú všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty do registra, zaradené do verejnej časti registra. Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie. V neverejnej časti registra po úprave budú účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb.

Miesto uloženia účtovnej závierky

Od účinnosti zákona č. 456/2021 Z. z. sa teda účtovná závierka a oznámenie o dátume jej schválenia vkladá elektronicky, na rozdiel od daňového priznania, ktorého sa táto zmena netýka. Dôležité je poukázať na prechodné ustanovenie tohto zákona, konkrétne § 39w ods. 2, v zmysle ktorého „dokumenty podľa § 23 ods. 2, ktoré sa týkajú účtovných období končiacich najneskôr k 31. decembru 2021 a hospodárskeho roku, ktorý sa začal v priebehu roka 2021, sa ukladajú do tej časti registra, do ktorej sa ukladali podľa § 23 ods. 6 v znení účinnom do 31. decembra 2021.“ Dokumentami podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve sú:

a) riadne individuálne účtovné závierky,
b) mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c) riadne konsolidované účtovné závierky,
d) mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e) súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
f) výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
g) správy audítorov
h) individuálne výročné správy,
i) konsolidované výročné správy,
j) ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,29da)
k) oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Toto prechodné ustanovenie rieši miesto uloženia účtovných závierok a jeho podstatou je, že účtovná závierka za rok 2021 sa ukladá ešte do neverejnej časti, ale za rok 2022 už bude účtovná závierka v časti verejnej.

Vkladanie účtovných závierok už len elektronicky

Rovnako dôležité je ale ustanovenie § 39 ods. 3 novely, v zmysle ktorého „účtovná jednotka postupuje podľa § 23a ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 pri všetkých podaniach vykonaných po 31. decembri 2021.“ V zmysle § 23a ods. 1 sú SVBaNP povinné ukladať do registra dokumenty podľa § 23 ods. 2 v elektronickej podobe. To znamená, že účtovné závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2021 sa ukladajú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Čo sa týka podávania iných oznámení a hlásení, SVBaNP nie je povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, preto sa tlačivá môžu podávať poštou alebo priniesť osobne na daňový úrad. Túto informáciu potvrdzuje aj Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v Usmernení č. 8/PO/2022/IM.

Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok – návod