Všetkých, ktorým nie je výkon správy na Slovensku ľahostajný srdečne pozývame na náš jesenný V. kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2020 s bohatým programom, ktorý sa bude konať v hoteli Sitno**** vo Vyhniach v termíne 7. – 9. októbra 2020.

Navyše sme sa dostali do štádia, kedy môžeme povedať, že sme najväčším združením správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Slovensku a je nás počuť, a to nielen v legislatíve. Presadzujeme vaše záujmy, ktoré sa reálne dostávajú aj do praxe.

KONGRES BUDE PREBIEHAŤ V ZNAMENÍ BEZPEČNOSTI

nohí z vás ešte stále uvažujú nad registráciou na náš V. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020, najmä vzhľadom na súčasnú nešťastnú situáciu a s ňou spojené neustále sa meniace opatrenia ohľadom usporadúvania hromadných podujatí.

Uvedomujeme si, že situácia môže vyzerať nepriaznivo a každý z nás má vo svojom okolí blízkych a známych a ktorí sa stavajú k situácii rôzne. Na všetky tieto argumenty sme pri organizácií nášho kongresu mysleli a v spolupráci s hotelom Sitno sme pre účastníkov kongresu zabezpečili všetko tak, aby ostali účastníci v bezpečí a neboli žiadnym spôsobom ohrození počas všetkých troch dní trvania kongresu.

Usporiadaniu kongresu praje aj nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 17. 09. 2020, ktorým sa povoľuje uskutočňovanie hromadných podujatí za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení do počtu 500 osôb. A my sme na to všetci plne pripravení.

Situáciu neustále sledujeme a snažíme sa na ňu flexibilne reagovať. Pri organizácií nášho októbrového kongresu dbáme na najvyššiu prioritu, ktorou je bezpečnosť všetkých účastníkov. Kongres bude prebiehať za prijatia všetkých opatrení, takže o svoje zdravie sa obávať nemusíte. „Pragmaticky, lepšie a hlavne bezpečne.“

V súlade so všetkými potrebnými opatreniami a bezpečnostnými podmienkami zo dňa 17. 09. 2020 bude kongres prebiehať za prijatia týchto opatrení:

 • vstup do hotela a na kongres ako taký bude umožnený iba s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • priestory hotela a kongresových sál budú pravidelne a často dezinfikované; to sa týka všetkých nielen dotykových plôch ako sú kľučky, lavice, hygienické zariadenia, ale všetkých plôch
 • hygienické zariadenia budú štandardne vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, rovnako budú po hoteli rozmiestnené dávkovače s alkoholovou dezinfekciou na ruky
 • pravidelné kontroly toaliet v spoločných priestoroch sú nastavené na každých 60 minút
 • sedenie v kongresovej sále bude rozvrhnuté tak, aby bol medzi účastníkmi dodržaný bezpečný odstup
 • priestory hotela, v ktorých sa budú účastníci zdržiavať budú pravidelne vetrané
 • spoločné priestory sú v nočných hodinách dezinfikované ozónovým generátorom
 • v priestoroch reštaurácie je pripravená „dezinfekčná čata“, ktorá po každom hosťovi dezinfikuje priestor stola a sedenia
 • pri naberaní jedál z bufetu je hosť povinný chrániť sa vlastným rúškom a mať jednorazové rukavice, ktoré zabezpečí hotel
 • izby prejdú dôkladnou dezinfekciou po každom ubytovanom hosťovi

Hotel Sitno**** aktívne spolupracuje s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR pri aplikovaní všetkých potrebných nariadení a opatrení a rovnako často a pravidelne vykonáva kontroly ich správneho dodržiavania. Žiaden účastník kongresu sa tak nemusí obávať o svoju bezpečnosť.

Aby sme vás skutočne ubezpečili o bezpečných podmienkach priebehu kongresu, oslovili sme samotný hotel Sitno, aby nám poskytol vyjadrenie k tomu, ako u nich prebiehajú podujatia hromadného charakteru a aká je ich spolupráca a skúsenosť s pravidelnými kontrolami z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. Podstatnou skutočnosťou je totiž to, že zo strany hotela nedošlo pri žiadnej kontrole k žiadnemu pochybeniu bezpečnostných a hygienických podmienok organizovania podujatí.

Vyjadrenie hotela Sitno k bezpečnosti v hoteli

Keďže si nesmierne vážime dôveru našich hostí a obchodných partnerov, plne venujeme pozornosť aktuálnym nariadeniam vlády. Vaša, bezpečnosť a rovnako aj bezpečnosť našich zamestnancov je pre nás prvoradá.

Od júna 2020 kedy sme opäť otvorili, úzko spolupracujeme a radíme sa s príslušným RÚVZ ohľadom aplikácie nariadení vlády v priestoroch prevádzok nášho hotela. Zintenzívnili sme kontroly čistoty spoločných priestorov a vyčlenili sme z nášho personálu tím „dezinfekčnej čaty“, ktorý sa zameriava na pravidelnú dezinfekciu. Výsledkom práce celého kolektívu hotela Sitno**** je miesto, kde sa môžete cítiť bezpečne. Prosíme aj Vás o dôsledné dodržiavanie nosenia ochranných pomôcok. Tešíme sa na Vašu návštevu. MARTINA BEŇOVÁ – Obchodná riaditeľka hotela Sitno****

DOOBEDNÝ PROGRAM V STREDU VENOVANÝ IBA ČLENOM ZLSBD

Tak ako aj minulé ročníky, aj tento kongres bude mať doobedný program prvého dňa (v stredu) venovaný výhradne členom ZLSBD. Do sekcie sme tentokrát zvolili témy, ktorými sa snažíme našim členom poskytnúť služby a informácie a ktoré im pomôžu zdokonaliť sa vo výkone svojej činnosti.

Prvou témou bude aplikácia domového poriadku do praxe po siedmych mesiacoch od dňa jeho zavedenia do bytového zákona a v druhej diskusii sa budeme venovať metodike zvyšovaniu poplatku za výkon správy.

ŠTVRTKOVÝ PROGRAM ROZDELENÝ PRE SVB A PRE SPRÁVCOV

Aj na základe podnetov účastníkov predošlých ročníkov našich kongresov sme sa rozhodli tento ročník pripraviť paralelne prebiehajúci program v dvoch sálach počas štvrtkového programu, a to zvlášť pre správcov a zvlášť pre spoločenstiev. Aj napriek spoločným témam sa totiž tieto formy správy výrazne od seba odlišujú. Vytvorili sme tak ideálny priestor na zodpovedanie otázok špecifických ako pre správcov, tak aj pre predsedov spoločenstiev.

PROGRAM ZOSTAVENÝ AŽ ZO 16-ICH INTERAKTÍVNYCH DISKUSNÝCH FÓR

Pre účastníkov kongresu sme zostavili pútavý odborný program plný interaktívnych diskusných fór doplnený o prednášky partnerov. Zostávame tak verní osvedčenému formátu programu v podobe diskusných fór. Predstavujú najefektívnejší spôsob podávania informácií a najvyššiu úrovňou ich zapamätateľnosti. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou. Každé diskusné fórum bude prebiehať na pódiu v zložení 4 až 6 odborníkov na danú problematiku a bude v trvaní cca. 60 minút.

NA AKÉ DISKUSNÉ FÓRA SA MÔŽETE TEŠIŤ

 • Domový poriadok v praxi po 7 mesiacoch (iba pre členov ZLSBD)
 • Metodika zvyšovania poplatku za výkon správy a odmeny predsedov a zástupcov (iba pre členov ZLSBD)
 • Aplikačné problémy SOBD 2021 a ich riešenia v praxi. Úhrada nákladov správcovi za výkon činnosti v procese sčítania
 • Právny rámec poskytovania finančnej pomoci a pôžičiek vlastníkom správcami bytových domov
 • Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Nová koncepcia bytovej politiky na Slovensku v rokoch 2020 – 2024
 • Aktuálne otázky obnovy bytových domov a implementácia obnoviteľných zdrojov energie
 • Vstavba, nadstavba, prístavba, výlučné užívanie, výlučne nová spoločná časť, pôdorysné rozšírenie domu a praktické dopady zákona č. 230/2019 Z. z..
 • Nové pravidlá likvidácie SVBaNP – novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020.
 • Brainstorming o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti výkonu správy a možnostiach zavedenia do praxe
 • Dopady koronakrízy na výkon správy, 2. vlna šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a legislatívne návrhy „de lege ferenda“
 • Brainstorming o nových pravidlách rozpočítavania tepla a zmenách vyhlášky 240/2016 Z. z. – staňte sa súčasťou tvorby a nastavme spolu spravodlivejšie pravidlá.
 • Praktikum správcu bytových domov
 • Aktuálne otázky a odpovede v oblasti rozhodovania vlastníkov hlasovaním (program pre SVBaNP)
 • Bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre SVB ako členov ZLSBD (program pre SVBaNP)
 • Občianska a trestná zodpovednosť predsedu SVB a členov rady pri výkone funkcie (program pre SVBaNP)

OXFORDSKÁ DEBATA

Oxfordské debaty (Oxford-style-debates) získali svoje pomenovanie podľa Oxford Union, najprestížnejšej debatnej spoločnosti na svete, ktorej cieľom je podporovať debaty a diskusie nielen na univerzite v Oxforde, ale i v zahraničí. Oxfordské debaty sú založené na strete myšlienok dvoch názorových protistrán. Cieľom je kritický pohľad na určitú tému, o ktorej sa v spoločnosti príliš nediskutuje. Tieto debaty majú jasné pravidlá, štruktúru a dĺžku. Svojim konceptom oslovujú široké publikum. Pozvaní sú tí, komu nie je ľahostajné súčasné dianie na domácej scéne. Oxfordských debát sa zúčastňujú dva tímy, vždy s dvomi alebo tromi diskutujúcimi. Každá strana má pripravené argumenty pre svoje názory a materiály, ktoré podporujú ich tvrdenia. Cieľom druhej strany je vyvrátiť výroky prvého tímu, opäť pomocou argumentov a rôznych dokumentov. Na konci debaty diváci rozhodnú, čí tím použil najpresvedčivejšie argumenty na analyzovanú tému a otázky položené v priebehu celej debaty. Na V. kongrese pokračujeme treťou Oxfordskou debatou, v ktorej budú vybraní odborníci krížovým spôsobom konfrontovať svoje postoje na tému Metafyzické úvahy o možnosti transformácie bytových družstiev na akciové spoločnosti.

AUTOMATICKÝ PRÍSTUP K ARCHÍVU DISKUSIÍ PRE KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA

Každé diskusné fórum alebo prezentáciu budeme opäť vysielať naživo a po skončení kongresu bude spracovaný prehľadný archív zo všetkých výstupov z kongresu. K nemu získa prístup každý účastník kongresu bez ďalších poplatkov, pretožechceme aby ste mali neobmedzený prístup k informáciám. A na našom kongrese ich je vždy viac než dosť.

WEBOVÉ PRAKTIKUM

Na kongrese predstavíme našu veľkú novinku na webe, ktorou bude „kopa“ otázok a odpovedí dôležitých pre výkon správy rozdelených podľa kategórií. Webové praktikum je aplikácia na stránke www.lepsiasprava.sk, v ktorej budú môcť členovia nájsť odpoveď na požadované otázky. Príďte si ju vyskúšať na náš kongres a zoznámte sa s jej užívaním.

INTERAKTIVITA A KRITICKÝ RACIONALIZMUS

Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nebolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sme medzi účastníkov diskusných fór zaradili aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB. Našim cieľom je viesť nie panelové, dvojstranné, ale interaktívne diskusie. Na základe vašich požiadaviek a spätných väzieb sme sa rozhodli upraviť časové zaradenie prednášok našich partnerov, ktorí budú mať možnosť sa prezentovať hneď po ukončení určitého diskusného fóra.

INTERAKTÍVNA ZÓNA ZLSBD

Na každom väčšom podujatí máme pre vás pripravenú našu interaktívnu zónu ZLSBD s testom lepšieho správcu, tulivakmi a možnosťou oboznámiť sa s našimi aktivitami a materiálmi, ktoré máme spracované. Opäť sme pre vás pripravili prekvapenie v podobe darčeku pre každého účastníka, reálne „bytíkové kasíno“, ktoré zmení doterajší spôsob platenia na príjemnú formu zábavy, špeciálny drink list, súťaže a mnoho ďalšieho.

ONLINE CHECK-IN UBYTOVANIA

Pre veľký úspech účastníkom aj tentokrát uľahčíme príchod do hotela. Vymysleli sme pre vás možnosť ubytovať sa priamo cez registračný formulár zadaním troch doplňujúcich údajov. Kartičku od izby dostanete pri registrácií na kongres priamo od nás a vyhnete sa tak čakaniu na recepcii. V posledný deň sme o pár minút predĺžili čas prestávky na odubytovanie.

UŽ ŽIADNY ZLÝ ZVUK

Kompromis je umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel že dostal ten najväčší. Vyhoveli sme vašej požiadavke na zvýšenie kvality zvuku, ale aj požiadavke partnerov nerozdeľovať kongresový priestor. Od posledného kongresu disponujeme vlastnou zvukovou technikou so štyrmi reproduktormi a až šiestimi mikrofónmi, ktoré zabezpečia dokonalý komfort po zvukovej stránke.

ČAKÁ VÁS PRÍJEMNÉ VEČERNÉ KULTÚRNE VYŽITIE

Po mnohých podnetoch a prosbách od účastníkov predošlých ročníkov sme sa rozhodli tentokrát hlavný večerný program presunúť na prvý deň kongresu. Po náročných témach odborného programu sa všetci budú môcť zrelaxovať pri výbornej živej 9-člennej kapele SWAY BAND a vo štvrtok do tanca zahrajú LOMNICKÉ ČHÁVE. Účastníci sa môžu tešiť aj na DJ APU EGRYHO, majstra Československa v DJ-ingu. Vo štvrtok večer sme si pre všetkých pripravili veľkolepé farebné prekvapenie 😊

Veríme, že sa na jesenný kongres tešíte rovnako ako my. Registrovať sa môžete už teraz po kliknutí na tlačidlo nižšie.