V problematike cien energií aktuálne stále vládne chaos. Politická situácia tomu určite nenapomáha a svedčia o tom nielen pravidelné zmeny vo vyhláseniach predstaviteľov orgánov verejnej moci, ale aj zmeny zverejňované v Zbierke zákonov.

1. Nariadenie vlády č. 464/2022 Z. z. (zvýšenie o 15 %)

Prvým nariadením vlády v zmysle prechodných ustanovení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej ako „ZRSO“) bolo nariadenie č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Bolo prijaté na základe § 45j ods. 2 ZRSO, v zmysle ktorého „limit nárastu schválenej alebo určenej ceny ustanoví vláda voči naposledy úradom schválenej alebo určenej cene cenovým rozhodnutím pre príslušnú lokalitu na posledný rok regulačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2022, pričom limit nárastu môže byť diferencovaný na jednotlivé zložky maximálnej ceny tepla a na charakter odberu tepla.“

Nariadenie obsahuje len dva paragrafy v tomto znení:

§ 1

(1) Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt podľa § 45j ods. 1 zákona sa od 1. januára 2023 ustanovuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) pre rok 2022 zvýšenej o 15 %. Limit nárastu ceny tepla sa uplatňuje na koncových odberateľov v bytových objektoch.1)

(2) Jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla sa vypočíta podľa vzorca

JH = VZ + (FZ x RP) / OM,

kde je
JH prepočítaná jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla v eurách na kWh,
VZ variabilná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom v eurách na kWh,
FZ fixná zložka maximálnej ceny tepla schválenej úradom v eurách na kW,
RP celkový regulačný príkon, na ktorý úrad schválil regulovanému subjektu fixnú zložku maximálnej ceny tepla v kW,2)
OM objednané množstvo tepla, na ktoré úrad schválil regulovanému subjektu variabilnú zložku maximálnej ceny tepla v kWh.2)

(3) Regulovaný subjekt pri uplatnení ceny tepla3) zachová fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške schválenej úradom pre rok 2023 a variabilnú zložku maximálnej ceny tepla schválenej úradom pre rok 2023 zníži na hodnotu potrebnú pre dodržanie limitu nárastu ceny podľa odseku 1. Pri výpočte jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla pre rok 2023 sa postupuje podľa odseku 2.

(4) Cena tepla určená podľa odseku 1, dodaná regulovaným subjektom pre koncových odberateľov v bytových objektoch1) v roku 2023, nemôže presiahnuť 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.

(5) Finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch1) sa regulovanému subjektu poukazujú do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho príslušnému štvrťroku dodávky tepla. Finančné prostriedky za prvý štvrťrok sa poukážu do 25. januára 2023.

(6) Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2023 podľa osobitného predpisu4) a o skutočnej spotrebe tepla v bytových objektoch v roku 2023 sa predkladajú do 30. júna 2024.

(7) Rozdiely medzi sumou poukázanou regulovanému subjektu podľa odseku 5 v roku 2023 a skutočnými nákladmi podľa odseku 6 zodpovedajúcimi skutočnej spotrebe tepla v roku 2023 sa vysporiadajú do 31. augusta 2024.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (20.12.2022).

2. Nariadenie vlády č. 523/2022 Z. z. (zvýšenie o 20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty)

Týmto nariadením bolo novelizované nariadenie č. 464/2022 Z. z. v troch bodoch:

  1. V § 1 ods. 1 sa slová „15 %“ nahrádzajú slovami „20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty“. 
  2. V § 1 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
  3. V § 1 odsek 6 znie:„Rozdiely medzi sumou poukázanou regulovanému subjektu v roku 2023 na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch1) a skutočnými nákladmi podľa odseku 5 zodpovedajúcimi skutočnej spotrebe tepla v roku 2023 sa vysporiadajú do 31. augusta 2024.“.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (31.12.2022).

3. Nariadenie vlády č. 19/2023 Z. z. s účinnosťou od 18.1.2023

Tretím najaktuálnejším nariadením je nariadenie zo 16.1.2023, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia. Ide o nariaďovaciu právomoc podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Vzhľadom na dlhšie znenie nariadenia vlády oproti predošlým dvom podávame zatiaľ priamy odkaz na jej stiahnutie.