Až 76% spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „SVB“) podáva daňové priznanie neprávne. Niektoré SVB majú povinnosť uhradiť zrážkovú daň, niektoré len podať daňové priznanie, aj keď len nulové. No podať daňové priznanie je povinné každé SVB. Aj keď ide z nášho uhla pohľadu o legislatívny nezmysel, ide o stále platnú povinnosť SVB pokiaľ sa legislatíva nezmení.

Január je pre spoločenstvá vlastníkov bytov veľmi dôležitým obdobím, nakoľko sa v tomto mesiaci účtovne dokončuje predchádzajúci rok. Počas januára sa taktiež podáva a uhrádza zrážková daň vo výške 19 %, najneskôr však do 31. 1. 2021. Prejdime si spolu usmernenie 3/PO/2021/IM Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, v ktorom sa aj tento rok vyjadrilo k daňovej a účtovnej problematike spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Povinnosť registrácie na daň z príjmov

Všetky spoločenstvá vlastníkov sú registrované a vedené správcom dane, čiže majú pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo). Ak by aj existovalo SVB, ktoré nemá DIČ, ide skôr o anomáliu zo stranu registračného orgánu. Osvedčenie o registrácii je kartička DIČ, ktorú je potrebné uchovávať počas celej existencie SVB. 

Priblížme si situácie vo vzťahu k povinnosti registrácie SVB u správcu dane:

  1. SVB je právnickou osobou nezaloženou na podnikanie. Nemôže mu teda nikdy vzniknúť povinnosť registrácie pod podmienkou získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Táto možnosť sa SVB netýka.
  2. SVB je povinné registrovať sa, ak mu vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daňvyberať. Povinnosť požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane má spoločenstvo v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí druhého mesiaca, v ktorom vznikla povinnosťzrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať.

Spoločenstvo je povinné hlásiť, ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa zákona o dani z príjmov, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je daňovník povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. 

Taktiež je povinné hlásiť zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa daňového poriadku (napr. ak dôjde k zmene názvu), oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii.

Elektronická komunikácia

Spoločenstvá vlastníkov bytov nie sú povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, nakoľko sa nejedná o právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri. To znamená, že registrované spoločenstvá môžu dokumenty podávať na podateľni správcu dane, alebo posielať poštou. Napriek tomu odporúčame, aby si spoločenstvá zriadili prístup na portál Finančnej správy SR, kde sa nachádzajú všetky aktuálne tlačivá. Pri vypĺňaní formulárov vám portál tlačivo skontroluje a následne ho podpíšete KEPom (kvalifikovaný elektronický podpis pomocou občianskeho preukazu), alebo EZou (túto možnosť majú iba tí, ktorí majú podpísanú dohodu s Finančnou správou SR o elektronickej komunikácii a majú pridelenú elektronickú značku). Ďalšou výhodou je ak okamžité potvrdenie o prijatí dokumentu a následne si v histórii viete prezrieť všetky podané tlačivá.

Zrážková daň

Tento typ dane sa vyberá pri príjmoch, ktoré sú súčasťou fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú:

  • príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom, 
  • zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu, 
  • príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak.

V zmysle vyššie uvedeného, sa daňou vyberanou zrážkou zdaňujú aj úroky z omeškania za neuhradené sumy od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktoré sú príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. Vybraním dane zrážkou z týchto príjmov pripísaných do fondu prevádzky, údržby a opráv sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú.

Zrážkovou daňou sa vyberá príjem fondu prevádzky, údržby a opráv v podobe výnosov z účtu domu vedeného v banke (§ 10 ods. 2 písm. c)). Túto daň však odvádza priamo banka a povinnosť sa netýka SVB. Výška zrážkovej dane 19 %.

Je veľmi dôležité, aby sa daň uhrádzala na správny bankový účet, ktorý sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice. Ak ste platiteľom zrážkovej dane, máte povinnosť odviesť daň a podať oznámenie platiteľa dane do 31.1.2020. Vzhľadom na to, že tento deň vychádza na nedeľu, v zmysle zákona sa lehota predlžuje na najbližší pracovný deň, teda na 1. februára 2021 (za rok 2020).

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je podľa § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003  Z. z.  o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon  o dani  z príjmov“) daňovník povinný podať v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Túto lehotu si daňovník môže predĺžiť v súlade s ustanovením § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Lehota na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2020 je 31. marec 2021.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Takéto príjmy však SVB nemá. 

Ak spoločenstvo dosiahlo v roku 2020 príjmy, ktoré sú predmetom dane, napr. úhrady za výkon správy bytov (aj keď sú podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov oslobodené od dane), je povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Daňové priznanie je spoločenstvo povinné podať aj vtedy, ak ho na podanie vyzve daňový úrad.

Príjmy, ktoré sú predmetom dane v prípade SVB sú napr. príjmy z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Ak spoločenstvo dosiahne príjmy z uvedených činností, tieto sú predmetom dane z príjmov právnickej osoby. Predmetom dane spoločenstva sú aj príjmy plynúce z úhrad za výkon správy bytov. To však ale neznamená, že tieto príjmy nemôžu od dane oslobodené.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb, sú taxatívne vymedzené v § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov. V súlade s uvedeným ustanovením predmetom dane nie sú napr. príjmy získané darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

Príjmy oslobodené od dane

V § 13 zákona o dani z príjmov sú uvedené príjmy, ktoré sú u právnických osôb oslobodené od dane. Oslobodený od dane môže byť len ten príjem, ktorý je podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane.

U daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (teda aj prípad SVB) sú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

Môžeme teda na záver konštatovať, že zo zákona o dani z príjmov vyplýva, že príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, z reklám či z členských príspevkov (ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písmen b) až g) alebo odseku 2), príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmy z činností, ktoré sú podnikaním a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, nemôžu byť v prípade SVB oslobodené od dane, aj keby to bolo vymedzené napr. v zmluve o spoločenstve, v stanovách a pod..

Ak spoločenstvo dosiahne príjmy z činnosti, za účelom ktorej vzniklo, t.j. z činnosti, ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom (zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov), tieto príjmy sú oslobodené od dane z príjmov za predpokladu, že nejde o príjmy uvedené v predchádzajúcom odseku. Príjmy z úhrad za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov sú pre spoločenstvo oslobodenými príjmami podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov.

U nás v Združení pre lepšiu správu bytových domov sa daňovým otázkam venujeme pravidelne a vzhľadom na to, že veľká väčšina SVB podáva daňové priznania nesprávne, prípadne ho nepodáva vôbec, považujeme sa nevyhnutné pravidelne informovať predsedov SVB, ale aj členov rady ako kontrolný orgán SVB, o správnosti postupu v daňových otázkach. Ponúkame ale aj komplexnejšiu (s)právnu pomoc pri vypĺňaní daňových priznaní, ale aj všeobecného právneho poradenstva.

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať
e-mail: svb@svb.sk
tel.: 0908 378 895